Deel:

Werken in kennisorganisaties

Kennisorganisaties kenmerken zich door medewerkers van een hoog opleidingsniveau en met specifieke expertise. Zij kennen over het algemeen een andere cultuur dan meer operationeel gerichte organisaties. Hiërarchie is mogelijk formeel beschreven, maar er bestaat een diversiteit aan invloedssferen. Dit maakt beheren en beheersen van kwaliteitsmanagement een multidimensionaal verhaal. Het 'opleggen' van een kwaliteitssysteem en bijpassende software is niet wenselijk. Het aanbieden van een systeem waar betrokkenen zelf baat bij hebben en dat zij als zodanig ervaren werkt wel.

Waarom kwaliteitszorg?

Om kwaliteitsmanagement vorm te geven is het belangrijk om de volgende vragen te stellen: Waarom vinden wij kwaliteitszorg belangrijk? Wordt dit ingegeven door een externe verantwoordingsplicht, of willen wij onze organisatie optimaliseren? Met andere woorden: moeten we, of willen we?

Is 'we moeten' het antwoord, dan gaan al gauw de hakken in het zand. Hoe gerechtvaardigd het 'moeten' ook is. Is het antwoord 'we willen' dan kan de volgende vraag gesteld worden: 'wie willen het?'. Wil de directie het en zo ja, waarom? Of willen medewerkers het zelf? In ieder geval is het van belang om een vertaalslag te maken naar het belang dat medewerkers er zelf bij hebben.

Is er alleen sprake van externe motivatie vanuit een verantwoordingsplicht, dan wordt het een lastig verhaal om mensen structureel in beweging te krijgen. Zaak dus om vanuit de externe motivatie een interne motivatie, namelijk organisatieontwikkeling en kwaliteitsverbetering in een ieders voordeel, te creëren.

Een belangrijk aspect in dit verhaal is dus de visie op kwaliteitsmanagement. Is deze ontwikkeld en minstens zo belangrijk: wordt deze uitgedragen? Dit vraagt niet alleen om een beschrijving van de visie, maar om de beleving ervan en de inbedding in de hele organisatie.

Verbinden van visie en praktijk

Het werken met kennisgedreven professionals is inspirerend en tegelijkertijd uitdagend. Vanuit kennis en expertise geven zij invulling aan hun werkzaamheden. Daarbij komt ook een persoonlijke visie kijken. Op eigen werk en op de organisatie. Het verbinden van persoonlijke visies met de organisatievisie is een interessant aspect waar (kwaliteits)managers en beleidsmedewerkers mee te maken hebben. Dit vraagt om een benadering die zowel top down als bottom up is.

Hoe draagt Yucan bij?

Via uw strategie geeft u richting aan uw bedrijfsvoering, uw doelstellingen en daarmee aan uw medewerkers. Naast de resultaten is de input van uw medewerkers als ervaringsdeskundigen voor u een indicatie of uw organisatie op koers ligt, of dat de strategie bijgesteld moet worden.

Met Yucan biedt u uw mensen een instrument waarmee u die zaken die er voor uw organisatie toe doen nader kunt belichten, waarbij uw mensen op grond van eigen inzichten en kennis suggesties voor optimalisatie en ontwikkeling kunnen doen. Geen opgelegd systeem als controlemiddel, maar een eigen kwaliteitsportfolio waar gericht input in wordt geleverd.

Zo blijven waardevolle inzichten niet in de wandelgangen steken, maar kan uw organisatie gericht en effectief aan de slag met kwaliteit. Waarbij u het overzicht behoudt van wat, waar verbeterd wordt zodat het wiel niet meermalen wordt uitgevonden en best practices gedeeld kunnen worden.

De rol van de professional

Kennis gedreven professionals kennen een aantal gemeenschappelijke kenmerken: zij hebben specifieke kennis, zijn bekwaam in hun vakgebied en zijn daar graag mee bezig. Secundaire werkzaamheden kunnen als storend worden ervaren. Reden waarom Yucan zodanig is ingericht dat betrokkenen binnen hun eigen kwaliteitsportfolio aan kwaliteit werken (individueel of in teamverband) en suggesties aandragen die uiteindelijk hun eigen werk(omgeving) ten goede kunnen komen. Als organisatie benut u hiermee de intern aanwezige kennis en inzichten en kunt u kwaliteitszorg gericht en op laagdrempelige wijze binnen de organisatie beleggen. Het voordeel en de interne opbrengst voor de professional zijn dan doorgaans snel zichtbaar

Kunnen wij u helpen?

Bel ons

maandag t/m vrijdag
09:00 - 17:00 uur

Of wij bellen u