Deel:

Van visie naar resultaat

U heeft met uw organisatie een doel voor ogen. U wilt weten of uw organisatie op koers ligt. Dit betekent dat u monitort en waar nodig bijstuurt. Uw visie en speerpunten bieden daarbij houvast. In theorie een heldere zaak, in de uitvoering nog wel eens diffuus en lastig. Yucan ondersteunt u om dit proces handen en voeten te geven. Op inhoudelijke en kwalitatieve wijze.

Van visie naar uitvoering

Uw missie geeft weer waar u voor staat en uw visie waar u naar toe wilt. Een vertaling hiervan naar de organisatie wordt gemaakt middels de strategie en doelstellingen. Waar gaat u zich op richten, welke (strategische) doelen stelt u daarbij en wat of wie zijn er nodig om die doelstellingen te behalen? De accenten en focus bepaalt u. Door deze consequent en structureel uit te dragen en de organisatie op dusdanige wijze in te richten dat iedereen weet waar de organisatie voor staat, wat er verwacht wordt en hoe doelstellingen behaald kunnen worden krijgen uw missie en visie een gezicht. En uw organisatie krijgt richting en beweging.

In Yucan maakt u een vertaling van die zaken die er voor uw organisatie toe doen naar concrete onderwerpen die u kunt meten, monitoren, verbeteren en evalueren. Betrokkenen leveren inhoudelijke input op basis van hun ervaring, inzicht en kunde op grond waarvan wordt bijgestuurd en verbeterd. U meet waar u staat, waar discrepanties t.o.v. doelstellingen bestaan en krijgt inzicht in verbetersuggesties. U verbindt dus uw top down strategie met bottom up input waarmee u uw organisatie gericht, reëel en optimaal kunt sturen en verbeteren.

Wat gaat u meten?

De eerste vraag is: wat wilt u weten? Daaraan gerelateerd: wat gaat u meten?

Wilt u inzicht krijgen in specifieke onderwerpen binnen uw eigen organisatie dan is het zaak om concreet te maken welke vragen u wilt stellen en aan wie u die wilt voorleggen. Mogelijk hanteert u specifieke vragenlijsten, bijvoorbeeld ten behoeve van accreditatie of verantwoording.

Het kan ook zijn dat u vragensets zelf wilt ontwikkelen, gericht op uw eigen organisatie en behoefte. U kunt hierbij denken aan de vertaling van procesbeschrijvingen. Of de uitslagen van tevredenheidsonderzoeken die u nader onder de loep wilt leggen. Of u wilt weten of uw speerpunten intern beklijven. Uiteraard kunt u hierover desgewenst met ons sparren.

Wie betrekt u daarbij?

Wie u bij uw evaluatie betrekt bepaalt u zelf. Wilt u intern evalueren, of wilt u de expertise van capabele derden inschakelen middels een audit? Misschien wilt u beide? Bij een zelfevaluatie kunt u overwegen of u individuele evaluaties wilt houden, bijvoorbeeld onder de vertegenwoordigers van afdelingen of locaties. Mogelijk zijn teamevaluaties wenselijk waarbij u personen binnen teams, afdelingen of locaties e.d. betrekt. Betrokkenen werken allen in hun eigen kwaliteitsomgeving binnen Yucan.

Verbetertrajecten

De input van de betrokkenen geeft u een beeld van waar u staat. U heeft antwoord op de door u gestelde vragen. De vraag is wat u daar vervolgens mee gaat doen. Op basis van de verkregen input kunt u verbetering met Yucan handen en voeten geven. In de planmodule kunt u verbetersuggesties middels een compact LEAN hulpmiddel prioriteren en verbetertrajecten gestalte geven. Gefundeerd, met focus en inzicht in voortgang en effect.

En het resultaat?

In Yucan wordt de gehele PDCA cyclus gefaciliteerd. In een volgende periode kunt u dan ook meten wat het effect is geweest van verbetertrajecten. U gaat weer na waar uw organisatie staat middels een meting. En zo is de cirkel rond. Uw organisatie blijft zichzelf optimaliseren.

Kunnen wij u helpen?

Bel ons

maandag t/m vrijdag
09:00 - 17:00 uur

Of wij bellen u