Deel:
Inspectie van het onderwijs (Min. v OC&W)
Uw online werkruimte inclusief:

Primair Onderwijs + Voorschoolse Educatie | Onderzoekskader 2017 PO + Organisatie en Resultaatgebieden | Voor: Scholen

SectorOnderwijs
TypeKwaliteitsmanagement & systemen, Onderwijs kwaliteit
BronInspectie van het onderwijs (Min. v OC&W)
Uw kwaliteitssysteem inclusief organisatie- en resultaatgebieden en het waarderingskader. Toegesneden op uw werkveld met ruimte voor toevoeging van eigen kwaliteitsaspecten.

Uw PO & VE onderzoekskaders in Yucan

U start uw eigen online werkruimte inclusief het onderzoekskader

Uw eigen werkomgeving inclusief de onderzoekskaders PO en VE van de inspectie en uitgebreid met de organisatie- en resultaatgebieden op basis van het INK managementmodel. Gericht op het gebruik op schoolniveau.

De combinatie van standaard en maatwerk waarmee u alles direct, goed en blijvend op de rit hebt. Naast meten, verbeteren en ontwikkelen, kunt u zich met Yucan goed voorbereiden op een onderzoek of beoordeling van de inspectie. Zo heeft u alles altijd op orde.

U en uw collega’s kunnen Yucan alleen of samenwerkend en naar keuze inzetten:

 • om te zien waar u staat (zelfevaluatie),
 • voor een peer-review of auditproces (audit),
 • om risico- en impactanalyses te maken (ontwikkelen),
 • behandellijsten en acties te beheren (ontwikkelen),
 • en projecten en plannen te beheren (ontwikkelen),
 • Opzetten en beheren van beleidsdocumenten, procesbeschrijvingen t/m handboeken (ontwikkelen),
 • Documentenbeheer (standaard beschikbaar),
 • Rapportage en verslaglegging (standaard beschikbaar).
 • T.b.v. verantwoording naar de inspectie

Het proces van meting, verbetering en ontwikkeling tot en met borging wordt eenvoudig en beheersbaar. Op ieder moment en blijvend beschikbaar voor u en uw collega's. Jaar in jaar uit. Uw input blijft voor u bewaard.

 • Doelmatige en gebruiksvriendelijke processen
 • Inclusief alle benodigde instrumenten
 • De organisatiegebieden en resultaatgebieden zijn toegesneden op uw werkveld.
 • De aangeboden onderwerpen zijn zodanig geformuleerd dat deze aansluiten bij uw praktijk.
 • Bovendien kunt u er eigen onderwerpen en criteria aan toevoegen.
 • Het waarderingskader volgt de indeling en normstelling van de inspectie.
 • De kwaliteitsgebieden en standaarden van de inspectie worden handzaam aangeboden.
 • Er is ruimte voor toevoeging van eigen kwaliteitsaspecten.
 • Er wordt informatieve en ondersteunende informatie geboden,
 • U toetst op de eisen en kunt toelichtingen en verbeterpunten benoemen,
 • Direct documenten toevoegen die uw conclusies onderbouwen of als bewijsmateriaal dienen,
 • Inclusief geautomatiseerde rapportages.

Yucan houdt alles voor u in beeld.

 • Indien u bepaalde onderwerpen buiten beschouwing wilt laten dan kunt u deze eenvoudig verbergen.

Start een gratis demo en laat u adviseren!

Start een gratis demo om te zien wat uw inzet van Yucan voor u kan betekenen.

Yucan biedt u veel en is zeer volledig. Neem daarom geheel kosteloos contact op met één van onze adviseurs om uw demo samen te doorlopen. Binnen 10 minuten heeft u een totaal beeld, u ziet direct hoe u alles rondom het onderzoekskader doelmatig en zelfstandig organiseert.

Tel: 020 - 5305053

Van de inspectie

Primair onderwijs

In het waarderingskader onderscheiden we vijf kwaliteitsgebieden: Onderwijsproces, Schoolklimaat, Onderwijsresultaten, Kwaliteitszorg en ambitie en Financieel beheer.

Met het waarderingskader krijgen we zicht op de drie elementaire vragen over de betekenis van het onderwijs voor leerlingen: Leren ze genoeg (Onderwijsresultaten), krijgen ze goed les (Onderwijsproces) en zijn ze veilig (Schoolklimaat). De standaarden in deze drie gebieden geven gezamenlijk de kern van het onderwijs weer zoals de leerling dat ontvangt.

De gebieden Kwaliteitszorg en ambitie en Financieel beheer zijn voorwaardelijk voor (het voortbestaan van) de kwaliteit. We definiëren onderwijskwaliteit dan ook als het geheel van de prestaties van de school op deze gebieden.

Iedere standaard binnen het kwaliteitsgebied is op basis van de betreffende deugdelijkheidseisen geoperationaliseerd. Bij iedere standaard is tevens ruimte voor een dialoog over de eigen kwaliteitsaspecten die het bestuur en de school tentoonspreiden of ambiëren; we benoemen deze in de vorm van onderwerpen en deze zijn niet uitputtend. We betrekken eigen aspecten van kwaliteit bij onze oordeelsvorming voor de waardering ‘goed’. Daarbij onderzoeken we of het bestuur/de school haar eigen ambities realiseert en of de school daarmee volgens wetenschappelijke inzichten goed onderwijs realiseert.

Voorschoolse educatie

De inspectie houdt toezicht op de kwaliteit van de vve in voor- en vroegscholen en op de wijze waarop de gemeenten de verplichtingen aangaande het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (goab) nakomen. Voor- en vroegschoolse educatie (vve) richt zich op peuters en kleuters met een (risico op) taalachterstand. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de sociaal-emotionele, cognitieve en motorische ontwikkeling van kinderen. Het verschil in wetgeving tussen voor- en vroegschoolse educatie heeft gevolgen voor het toezicht.

Voorschoolse educatie op de voorschoollocaties

We houden signaalgestuurd toezicht op de kwaliteit van voorschoolse educatie op locaties met gesubsidieerde voorschoolse educatie in alle oab-gemeenten. Signalen kunnen leiden tot een onderzoek of bijvoorbeeld een gesprek met de houder van de voorschoolse voorziening.
Aanleidingen voor een onderzoek op een locatie met voorschoolse educatie kunnen onder andere zijn:

 • Signalen van de GGD over tekortkomingen in de basisvoorwaarden voorschoolse educatie en de pedagogische praktijk.
 • Signalen van de basisscholen over het ontbreken van voldoende kwaliteit van de voorschoolse educatie. Vanwege het belang van een doorgaande lijn kan de inspectie bij kwaliteitstekorten in de groepen 1 en 2 van basisscholen besluiten tot een onderzoek op de voorschoolse locatie(s) waar de school mee samenwerkt.
 • Signalen van anderen, zoals de gemeente, houders en ouders.
 • Een herbeoordeling.
 • Nieuwe locaties met voorschoolse educatie.
 • Een steekproef voor het stelselonderzoek. Hiermee brengen we de ontwikkelingen in de kwaliteit van voorschoolse educatie in beeld.

Zowel de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) als de Inspectie van het Onderwijs houden toezicht op voorschoolse educatie. Het (jaarlijkse) toezicht op de basisvoorwaarden voorschoolse educatie, zoals beschreven in het gelijknamige Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie (hierna: het besluit), vindt plaats door de GGD.

De GGD beoordeelt of locaties aan de eisen van het besluit voldoen. In sommige gemeenten kijkt de GGD ook meer inhoudelijk naar de kwaliteit van de educatie. De GGD hanteert daarvoor het veldinstrument observatie pedagogische praktijk.

De inspectie kan op de locaties met gesubsidieerde voorschoolse educatie onderzoek verrichten naar:

 • De basisvoorwaarden voor voorschoolse educatie.
 • Het informeren van ouders en ouderbetrokkenheid.
 • De kwaliteit van de educatie.
 • Ontwikkeling, zorg en begeleiding van de kinderen.
 • Kwaliteitszorg.
 • De doorgaande lijn tussen voor- en vroegschoolse educatie.

Een onderzoek op locatieniveau leidt tot een rapport dat, na hoor en wederhoor, openbaar wordt op grond van de WOT. We sturen een afschrift van het rapport aan de gemeente.

Vroegschoolse educatie op de basisscholen

Op scholen met veel doelgroepkinderen en gewichtenleerlingen houden we toezicht op de kwaliteit van het onderwijs, waaronder de kwaliteit van vroegschoolse educatie in de groepen 1 en 2. Ook hier kunnen signalen leiden tot een onderzoek of tot een andere actie, bijvoorbeeld een gesprek met het schoolbestuur. Aanleiding voor een onderzoek op een basisschool, inclusief de vroegschoolse educatie, kan zijn

 • Risico’s in de kwaliteit van het onderwijs, waaronder de kwaliteit van het onderwijs aan het jonge kind.
 • Signalen van gemeenten, houders of voorscholen over het ontbreken voldoende kwaliteit van de vroegschoolse educatie.
 • Een onderzoek op verzoek bij een goede school.

We gebruiken het waarderingskader PO. Afhankelijk van de situatie strekt het onderzoek op een basisschool zich alleen uit tot de vroegschoolse educatie in de groepen 1 en 2, of maakt dit onderdeel uit van een onderzoek naar de kwaliteit van het onderwijs op de gehele basisschool.

Naleving wet- en regelgeving voorschoolse educatie

De GGD is de primaire toezichthouder op de de uitvoering van de basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie. De onderwijsinspectie is ook bevoegd om toezicht te houden op deze voorwaarden, maar doet dit alleen in uitzonderlijke gevallen. Het gaat daarbij om de volgende voorwaarden uit het Besluit basisvoorwaarden voorschoolse educatie.

 •  De omvang (art. 2). Dit artikel gaat over voldoende vve-tijd.
 • Het aantal beroepskrachten en de groepsgrootte (art. 3). Dit artikel gaat over de beroepskracht-kindratio.
 • De kwaliteit van beroepskrachten (art. 4). Dit artikel gaat over de opleiding van de beroepskrachten en de vve-scholing.
 • Het gebruik van een voorschools educatie-programma (art. 5). Dit artikel gaat over het voorschoolse aanbod op de verschillende ontwikkelingsgebieden.
 • De kwaliteit locatie (art. 6). Dit artikel geeft aan dat de voorschools educatie plaats dient te vinden in een kindercentrum of peuterspeelzaal.
 • Het opleidingsplan (art. 4, vierde lid). Dit artikel gaat over de verplichting voor houders om jaarlijks een opleidingsplan voorschoolse educatie op te stellen.

Binnen uw account werken met meerdere onderzoekskaders en werkruimten

U kunt binnen uw account werken met verschillende onderzoekskaders en het werken met onderzoekskaders spreiden binnen uw organisatie:

 • Start een enkele online werkruimte als u samen wilt werken aan één onderzoekskader,
 • Als u met verschillende onderzoekskaders wilt werken start u voor ieder kader een afzonderlijke werkruimte,
 • Als u verschillende teams of afdelingen afzonderlijk met een onderzoekskader wilt laten werken, start dan voor ieder een eigen werkruimte. 
 • U kunt per werkruimte andere betrokkenen aanwijzen,
 • U en uw collega's kunnen gelijktijdig bij meerdere werkruimten betrokken zijn,
 • In iedere werkruimte kunnen zij een andere rol hebben,
 • Uw regie en verslaglegging kan daarbij centraal blijven.

Inhoud en varianten

Bekijk alle onderwerpen via de  tab ‘Inhoud’ hierboven. Sluit deze versie niet geheel aan op uw werkveld? Bekijk dan de varianten via de tab ‘Varianten en meer’.

Werkwijze kiezen

Kies een werkwijze door onder de tab 'Modules en proces' een combinatie van modules te kiezen. U kunt compact beginnen en altijd uitbreiden. U ziet daar het gekozen proces en of deze het beste bij uw doelstellingen past. U leest in het kort wat u in de verschillende modules kunt doen en wat uw output is.

Rapportage

Met een druk op de knop heeft u op ieder gewenst moment de beschikking over allerhande keurig verzorgde rapportages. Van de uitkomsten uit een enkel portfolio tot en met aggregaties uit verschillende portfolio’s. Inclusief behandellijsten. projectoverzichten en jaarplannen.

Meten is weten, maar dan...

Binnen Yucan kunt u kiezen voor alleen een evaluatie. U weet dan waar u staat. Door ook te kiezen voor de ontwikkelmodule geeft u snel, eenvoudig en structureel vorm aan uw ontwikkeling en verbetering. U kunt dit ook later doen d.m.v. een upgrade.

Pijl
Wat wilt u doen?
Looptijd
U kunt de looptijd later verlengen.
1 jaar
4 weken
Evalueren & beheren
We willen in beeld hebben en houden waar we staan en wat er beter kan.
We willen met één verantwoordelijke werken waarbij één of meer betrokkenen feedback kunnen geven
In dit proces willen we ook teamleden betrekken en input verzamelen door een peiling uit te voeren
Reviews & audits
We willen een objectief beeld van een derde van waar we staan of accrediteren.
Ontwikkelen & verbeteren
We willen werken aan documentatie & handboeken èn aan ontwikkeling & verbetering, op basis van input uit evaluatie en/of audit.
! Altijd standaard inclusief documentenbeheer en geautomatiseerde rapportages.
Uw prijs € 360,00
Per jaar, incl. 25 deelnemers
Kunnen wij u helpen?

Bel ons

maandag t/m vrijdag
09:00 - 17:00 uur

Of wij bellen u