Deel:

(Semi-) Overheden

Overheidsinstanties zijn complexe organisaties. In verschillende rollen als bijvoorbeeld beleidsmaker, adviseur, planner of toezichthouder dienen zij publieke doelen. Van oudsher past hier een taakgerichte bedrijfsvoering bij. Maar in de huidige veranderende wereld staan ook overheidsinstanties niet stil.

Van informatie naar ontwikkeling

Met behulp van Yucan gaat u van data naar doen. U maakt daartoe efficiënt gebruik van de informatie uit al uw bestaande systemen. Het werken aan kwaliteit beslaat immers alle processen en systemen in uw organisatie. Op basis van een norm, management- of kwaliteitssysteem bundelt u deze in Yucan tot één samenhangend en beheersbaar geheel. En vanuit het duidelijke beeld van waar u staat, start en beheert u in Yucan uw sturings-, verantwoordings-, accreditatie-, ontwikkel- en verbeterprocessen.

Plan Do Check Act

In Yucan start u uw eigen werkruimte op basis van een norm, kader of kwaliteitssysteem. De PDCA in Yucan helpt u vervolgens structureel en blijvend bij evaluatie, accreditatie, organisatieontwikkeling, verbetermanagement en kwaliteitsmanagement.

Evaluatie en audit laten zien waar u staat. Verbeterpunten worden zichtbaar. Via een handig hulpmiddel worden risico en impact bepaald en prioriteiten gesteld. Verbetertrajecten worden gericht geïnitieerd. En bij het opstellen van plannen integreert u met een druk op de knop alle relevante informatie. En natuurlijk inclusief documentenbeheer en uitgebreide rapportage mogelijkheden.

Bekijk de introductie voor overheidsinstellingen

Informatieve animatie over de inzetbaarheid en opbrengsten in en voor overheidsorganisaties; Gemeenten, provincies, ministeries, departementen, (semi-) overheidsinstellingen.

Yucan als integraal kwaliteitsmanagementsysteem waarin de volledige PDCA cyclus voor (semi-)overheden wordt ondersteund. Voor bijvoorbeeld kwaliteitszorg en verbeterplannen op basis van o.a. NEN ISO 9001:2015, onderzoekskaders van de onderwijsinspectie, veldinstrumenten van GGD-GHOR of de HKZ schema's, het behalen en behouden van een HKZ accreditatie of ondersteuning bij verandering en ontwikkeling. Met als doel de kwaliteit van de organisatie en dienstverlening structureel te vergroten.

Huidige ontwikkelingen bij overheden

Binnen (semi) overheden is een aantal ontwikkelingen zichtbaar. De relatie tot de omgeving komt steeds centraler te staan. Wie is de klant en hoe bedienen we die optimaal? Tegelijkertijd ligt de focus in de interne organisatie op 'meer doen met minder'. Daarnaast is er sprake van meer decentralisatie.

Werken met Yucan

projectmanagement overheden

Yucan is geschikt voor alle soorten organisaties waar meten, weten en ontwikkelen van belang is. Juist in ontwikkelende organisaties als overheidsinstanties kunnen via Yucan de visie en richting handen en voeten krijgen voor medewerkers. Zij leveren, op hun beurt, input waarmee hoger management en directie kunnen bepalen of de organisatie op koers ligt en hoe eventueel bijgestuurd kan worden. Zowel op kaderniveau als dieper in de organisatie kunnen betrokkenen binnen Yucan invulling geven aan meting, analyse en planontwikkeling.

Zien hoe het voor u werkt

Vanzelfsprekend is een eerste indruk van de software zelf belangrijk. Het eenvoudigste is via onderstaande link een aantal introductie-video's te bekijken. U ziet snel hoe u met Yucan kunt starten en dat u en uw collega's eenvoudig met Yucan zullen kunnen werken.

Yucan binnen overheidsinstellingen

NEN ISO normen en managementsystemen

Van ministeries, provincien, gemeenten, politie, brandweer tot en met waterschappen en andere (semi-) overheidsinstellingen en organisaties: Binnen Yucan kunt u al uw kwaliteitszaken, metingen en verbeterprocessen eenvoudig vorm geven. Eén omgeving waarbinnen u al uw kwaliteitsmanagement goed organiseert en eenvormig gestalte geeft.

Binnen Yucan zijn de volgende managementsystemen geintegreerd en kant en klaar beschikbaar:

  • NEN ISO managementsystemen / normen
  • HKZ managementsystemen / accreditatieschema's
  • Onderzoekskaders Onderwijsinspectie
  • Veldinstrumenten GGD-GHOR

Yucan is flexibel en schaalbaar. Welke onderdelen van de organisatie u bij uw kwaliteitszaken en processen wilt betrekken is op basis van uw specifieke wensen eenvoudig door u in te stellen. De kwalitatieve aspecten waarop u wilt meten, sturen, verantwoorden en verbeteren bepaalt u zelf. Binnen Yucan kunt u gelijktijdig meerdere verschillende processen faciliteren. Ieder door u aangewezen onderdeel, proces of project binnen uw organisatie bouwt haar eigen kwaliteitsportfolio op. Blijvend en cyclisch. Gericht op ontwikkeling en verbetering.

Yucan is een gereed product en complete oplossing waarvoor u geen IT-inspanning hoeft te leveren. Een gebruiksvriendelijke omgeving met een korte leercurve zorgen voor een minimum aan introductie of training.

Kaders, ISO normen en HKZ schema's

HKZ schema's en managementsystemen

Om te bepalen waar de organisatie staat wordt geëvalueerd. Wat geëvalueerd wordt verschilt per organisatie. Bestaande normensets kunnen worden gehanteerd in het kader van certificering. Toezichtkaders kunnen het vertrekpunt zijn van evaluaties of audits. Ook kunnen instanties ervoor kiezen om hun organisatie te beoordelen aan de hand van eigen kwaliteitshandboeken, procesdefinities, projectdefinities en bestaande managementmodellen. Het INK model is hier een voorbeeld van.

Verschillende standaarden, normensets, kaders en modellen zijn in Yucan beschikbaar. Waaronder ISO normen - managementsystemen, HKZ normen en GGD-GHOR veldinstrumenten. U kunt ook werken met uw organisatiespecifieke kwaliteitshandboek, eisen en standaarden. Dit is maatwerk.

Uw opbrengsten

U weet waar u staat en u heeft input gekregen over waar en hoe u kunt optimaliseren. Middels een compact hulpmiddel gebaseerd op LEAN kunt u prioriteiten stellen en verbeterpunten vertalen naar concrete acties in de plan- en ontwikkelmodule.

Middels uitgebreide rapportagemogelijkheden kunt u op eenvoudige wijze relevante informatie presenteren, intern of aan derden. Jaarplannen ontwikkelt u eenvoudig in Yucan. De beschikbare informatie over resultaten, ontwikkelpunten en -trajecten en bijbehorende documenten voegt u met een druk op de knop in. Een kind kan de was doen. En het scheelt een hoop tijd.

Uw kwaliteitssysteem is constructief geimplementeerd en blijvend beschikbaar voor u en uw collega's.

Toepassing binnen uw organisatie

Of u een grote organisatie bent en Yucan integraal organisatiebreed wilt inzetten, of een enkel team, afdeling of locatie een instrument voor evaluatie of audit wilt bieden, voor Yucan maakt het geen verschil. Yucan is volledig schaalbaar. Zowel van verantwoording naar kwaliteitsmanagement, als van een individuele evaluatie naar een organisatiebrede aanpak. Tussentijds opschalen is geen enkel punt.

Vragen die u zichzelf bij aanvang kunt stellen zijn:

  • Wat is mijn doel? (verantwoording en/of organisatieontwikkeling?)
  • Wat wil ik evalueren? (bestaande kaders of eigen modellen?)
  • Wie betrek ik daarbij? (locaties, afdelingen, teams of vertegenwoordigers daarvan?)

Referenties

Yucan wordt door diverse organisaties, zowel in de publieke als de private sector, gebruikt. Te noemen zijn Gemeente Amsterdam, KNVB, ROC West Brabant en vele andere.

Benieuwd naar ervaringen van gebruikers? Neemt u gerust contact met ons op zodat wij u met hen in contact kunnen brengen.

Kunnen wij u helpen?

Bel ons

maandag t/m vrijdag
09:00 - 17:00 uur

Of wij bellen u