Deel:

Algemene voorwaarden

Gebruiks- en leveringsvoorwaarden Yucan

Naast de gebruiks-/leveringsvoorwaarden vindt u informatie over het serviceniveau, privacy, beveiliging, back-ups en
mogelijk andere zaken die voor u van belang kunnen zijn bij het gebruik van Yucan.

 1. Partijen
 2. Toepasselijkheid voorwaarden
 3. Duur van de overeenkomst, opzegging en beëindiging
 4. Basis dienstverlening
 5. Aanvullende dienstverlening
 6. Beheer
 7. Garantie
 8. Intellectuele eigendomsrechten
 9. Gebruiksrecht
 10. Aansprakelijkheid
 11. Geheimhouding en zorgplicht
 12. Overmacht
 13. Verlening rechten
 14. Concurrentiebeding
 15. Geschillen
 16. Recht


1. Partijen

1.1 Gebruiker
De organisatie die gebruik maakt van Yucan, alsmede de gebruiker die uit hoofde van of onder regie van deze organisatie van Yucan gebruik maakt, hierna te noemen "Gebruiker".

1.2 Leverancier
De Leverancier(s) die zorg dragen voor binnen Yucan aangeboden modellen en het verlenen van eerstelijns en inhoudelijke ondersteuning, zijn die leveranciers die hiertoe door gebruiker worden voorgesteld en zich akkoord verklaren met de voorwaarden van gebruiker en Yucan, hierna te noemen "Leverancier".

1.3 Technisch beheerder:
De technisch beheerder welke zorg draagt voor hosting, onderhoud en technische support is Desk.nl, gevestigd en kantoorhoudende aan de Van Diemenstraat 410, 1013 CR te Amsterdam. hierna te noemen "Beheerder".

2. Toepasselijkheid voorwaarden

2.1
In dit document zijn de voorwaarden voor het gebruik van Yucan omschreven. Daarbij zijn tevens de te leveren prestaties, de voorwaarden en verantwoordelijkheden van de Leverancier vastgelegd.

2.2
Tenzij anders en schriftelijk overeengekomen wordt de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de gebruiker hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Duur van de overeenkomst, opzegging en beëindiging

3.1
De ingangsdatum van de gebruiksovereenkomst is het moment van aanvang van gebruik van Yucan.

3.2
De looptijd van de voorwaarden houdt gelijke tred met de gebruikstermijn(en) van portfolio's waarmee is aangevangen en wordt verlengd op basis van het continueren van afname door de gebruiker.

3.3
Opzegging door Leverancier betreft uitsluitend het gebruik van modellen die eigendom zijn van betreffende leverancier en geschiedt schriftelijk waarbij een opzegtermijn van 3 maanden in acht wordt genomen. Opzegging door Beheerder geschiedt schriftelijk waarbij een opzegtermijn van 3 maanden in acht wordt genomen. De gebruikstermijn wordt daarbij, behoudens een situatie waarbij Gebruiker in gebreken is, in acht genomen en gestand gedaan.

4. Basis dienstverlening

4.1 Dienstverlening:
De dienstverlening bestaat daarin dat Beheerder zorg draagt voor het onderhoud en het online beschikbaar houden van Yucan ten behoeve van het gebruik. De dienstverlening van de Leverancier bestaat daarin dat deze binnen Yucan modellen beschikbaar maakt en houdt en leveren van toepassingsadvies en functionele ondersteuning ten behoeve van het gebruik.

4.2 Functionaliteit:
De functionele eigenschappen van Yucan zullen tenminste voldoen aan de beschrijvingen in foldermateriaal, offertes, brieven, handboeken en andere beschrijvingen van Yucan.

4.3 Gebruik:
Onder het gebruik wordt verstaan het door gebruiker managen van kwaliteits- en verbeterprocessen, inrichten en afnemen dan wel uitvoeren van evaluaties, audits, opstellen en onderhouden van verbeterplannen en het genereren van rapporten en exports over die portfolio's, audits en verbeterplannen binnen de in Yucan geboden functionaliteit.

4.4 Vergoeding:
Voor het gebruik van Yucan en de daarin aangeboden modellen wordt steeds een vergoeding per portfolio gerekend. Onder een portfolio wordt verstaan een binnen Yucan gestart en/of actief portfolio. Voor een gestarte portfolio wordt tenminste de periodieke vergoeding gerekend. Voor een na afloop van de periodiek opnieuw geactiveerde portfolio (periode) wordt steeds een periodieke vergoeding gerekend. Een tussentijds verwijderde portfolio of beëindiging van de gebruik strekt niet tot vermindering van de periodieke vergoeding.

4.5 Eigendom:
De gebruiker is geen eigenaar van Yucan en daarin aangeboden modellen en inhoud. De gebruiker kan uitsluitend een gebruiksrecht doen gelden binnen het kader van deze voorwaarden. De gebruiker is eigenaar van de door hem ingevoerde modellen en data die via de applicatie beschikbaar wordt gehouden. Het is gebruiker niet toegestaan modellen en/of inhoud welke binnen (/door) Yucan wordt aangeboden zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van Leverancier te repliceren, anders dan ten behoeve van verslaglegging en statistische verwerking van en binnen de combinatie met door gebruiker geplaatste gegevens, direct voortvloeiende uit het gebruik van
Yucan.

4.6 Privacy:
Alle gebruikersdata, -informatie en -communicatie die uit hoofde van deze overeenkomst voor Leverancier en/of Beheerder toegankelijk is, wordt als vertrouwelijk behandeld, niet aan derden ter beschikking gesteld en niet voor verdere commerciële doeleinden gebruikt. Uitkomsten kunnen door Leverancier in geaggregeerde en strikt geanonimiseerde vorm worden gebruikt voor (niet commerciële) onderzoeksdoeleinden. Omtrent bewaring en gebruik, bewerking en verwerking van zaken die hem door of vanwege de gebruiker zijn toevertrouwd wenden Beheerder en Leverancier dezelfde zorg aan die zij dienaangaande omtrent hun eigen zaken aanwenden. Zie ook de bepalingen zoals vermeld in de privacy- en cookieverklaring.

4.7 Plaatsen van inhoud:
De gebruiker wordt geacht uitsluitend inhoud te plaatsen die de werking van Yucan niet verstoord. Het plaatsen van bestanden groter dan 12 MB, (X)HTML, XML en/of applicaties is nadrukkelijk niet toegestaan.

4.8 Functionele Ondersteuning / Eerstelijns support:
Medewerkers van Leverancier dragen zorg voor eerstelijns functionele support voor zover deze niet aan Beheerder is gedelegeerd. Voor deze wordt verwezen naar de contactgegevens binnen Yucan. Gebruikers worden geacht voor functionele uitleg eerst de binnen de applicatie geboden uitleg te raadplegen.

4.9 Standaard functionele ondersteuning
Standaard functionele ondersteuning tot een maximum van 10 minuten per portfolio per gebruiksperiodiek is in de tariefstelling opgenomen. Daarbij wordt een "fair use policy" aangehouden.

4.10 Continuïteit:
Het onderhoud op Yucan, technisch beheer en tweedelijns ondersteuning maakt onderdeel uit van deze voorwaarden en worden door Beheerder verzorgt. (toegelicht in hoofdstuk 6 van deze voorwaarden).

4.11 Administratie:
De gebruiker (beheerdersrol) heeft binnen Yucan een overzicht van de door haar afgenomen portfolio's tot haar beschikking.

4.12 Facturatie gebruik:
Leverancier en gebruiker kunnen portfolio's aanmaken en kiezen daarbij een type portfolio. Het aanmaken van een portfolio bepaalt niet het factuurmoment. Het factuurmoment ontstaat bij het activeren van de periode.

4.13 Verificatie:
Uw afname kan worden geverifieerd en om moverende redenen worden geweigerd. In voorkomend geval wordt u daarvan per Email op de hoogte gebracht.

4.14 Prijzen en betalingstermijn:
Zijn steeds exclusief de verschuldigde BTW. Facturatie geschiedt bij ingebruikname (activeren van periode) van afzonderlijke portfolio's. Voor betaling geldt een termijn van 45 dagen. Ontvangst van betalingen na 45 dagen zijn van invloed op de toepasselijkheid van de kortingsstaffel op de afname in het lopende jaar.

5. Aanvullende dienstverlening

5.1 Maatwerk modellen:
Het uitwerken van maatwerkmodellen is niet inbegrepen in de basis dienstverlening en geboden tariefstructuur. Het eventueel uitwerken van maatwerk modellen maakt onderdeel uit van een nader op te stellen overeenkomst met Leverancier.

5.2 Plaatsen van modellen:
Het plaatsen van maatwerkmodellen is niet inbegrepen in de basis dienstverlening en geboden tariefstructuur. Het eventueel plaatsen van maatwerk modellen maakt onderdeel uit van een nader op te stellen overeenkomst met Beheerder of Leverancier.

5.3 Introducties:
Het verzorgen van inhoudelijke introducties voor het gebruik van modellen en Yucan is niet inbegrepen in de basis dienstverlening en geboden tariefstructuur. Het eventueel verzorgen van introducties maakt onderdeel uit van een nader op te stellen overeenkomst met Beheerder of Leverancier.

5.4 Toegang gesloten beheeromgeving:
Binnen de gesloten beheeromgeving kunnen modellen worden ingericht en beheerd. Toegang tot deze gesloten beheeromgeving maakt geen onderdeel uit van het gebruik zoals omschreven binnen deze voorwaarden. De gebruiker kan binnen een nader op te stellen overeenkomst met Beheerder of Leverancier gebruik maken van deze gesloten beheeromgeving en daar zelfstandig modellen in beheren. Voor het werken in de gesloten beheeromgeving is een training nodig. Voor toegang tot de gesloten beheeromgeving worden geen kosten in rekening gebracht.

5.5 Trainingen:
Het verzorgen van trainingen voor het gebruik van de gesloten beheeromgeving van Yucan is niet inbegrepen in de basis dienstverlening en geboden tariefstructuur en maakt onderdeel uit van een nader op te stellen overeenkomst met Beheerder of Leverancier.

6. Beheer

6.1 Beschikbaarheid:
Yucan en door gebruiker ingevoerde data zijn buiten nader omschreven respons- en hersteltijden, 24 uur per dag, 7 dagen per week online benaderbaar.

6.2 Performance:
De systeemomgeving is zodanig geoptimaliseerd dat er bij een in redelijkheid te verwachten gebruiksintensiteit en juist gebruik van Yucan, een voor de gebruiker naar algemene maatstaven gangbare en aanvaardbare responstijd wordt bereikt. De optimalisaties zijn op applicatie- en serverniveau. Bandbreedte en connectiviteit van de gebruiker zelf, zijn factoren waarop geen invloed kan worden uitgeoefend.

6.3 Back-up:
De applicatie en de binnen de applicatie ingevoerde data zijn binnen een back-upcyclus opgenomen. De back-upcyclus bestaat uit een dagelijkse offsite back-up, waarbij de laatste 28 dagen worden bewaard alsmede een master back-up van de laatste 6 voorgaande maanden. De master back-up is gelijk aan de back-up van 1 dag.

6.4 Exports:
Tot nadere zekerstelling van de data kunnen binnen Yucan op portfolioniveau op ieder gewenst moment XML-bestanden worden opgevraagd. Deze kunnen worden geïmporteerd in Excel. Het XML-bestand voldoet aan de gangbare eisen die daaraan gesteld worden. Opgelet: Leesbaarheid van imports in Excel kan afhankelijk zijn van de instellingen op de PC van de gebruiker. Er wordt geen ondersteuning verleend bij het importeren en gebruiken van de XML-bestanden in applicaties buiten Yucan.

6.5 Monitoring:
Ten behoeve van de continuïteit wordt Yucan, de werking van de applicatie, database, de webserver, hardware en toegepaste configuratie gemonitord.

6.6 Storing:
Onder een storing wordt verstaan een beperking van de beschikbaarheid, een functioneel disfunctioneren van Yucan danwel het ontbreken van een functionaliteit binnen Yucan die op grond van de functionele specificatie geacht mag worden werkend danwel beschikbaar en werkend te zijn. Een storing dient lokaliseerbaar en reproduceerbaar te zijn. Gemelde storingen die niet lokaliseerbaar danwel reproduceerbaar zijn worden geacht te zijn opgelost danwel te zijn afgehandeld.

6.7 Kader:
Foutmeldingen kunnen uitsluitend betrekking hebben op Yucan.

6.8 Primaire doelstelling:
Primaire doelstelling van de storingsprocedure is Yucan weer werkend te krijgen. De eerste actie is daarop steeds gericht. Daartoe worden onmiddellijk na melding alle activiteiten ondernomen die nodig zijn om Yucan weer werkend te krijgen dan wel totdat een aanvaardbare oplossing is gevonden, dan wel blijkt dat nader onderzoek, eventueel met derden, noodzakelijk is.

6.9 Melding:
Storingen dienen te worden gemeld via de contactpagina van Yucan en wanneer urgent geacht telefonisch. Herstel of aanvang van herstel van alle storingen aan het systeem die van invloed zijn op de functionele werking van de applicatie, vindt uiterlijk binnen 4 kantooruren na melding plaats.

6.10 Registratie:
Mondeling gemelde problemen zullen door de gebruiker tevens online worden aangemeld (contactpagina in Yucan). Aldaar zullen de gebreken worden vermeld, alsmede de omstandigheden waaronder deze zich hebben voorgedaan. De gebruiker zal het gebrek altijd aldaar aanmelden, ook nadat het gebrek door middel van telefonische consultatie is verholpen. De gebruiker zal alle informatie die nodig is voor een analyse van de foutmelding, ter beschikking stellen.

6.11 Bereikbaarheid:
Melding van storingen 24 uur per dag / 7 dagen per week telefonisch en via de contactpagina van Yucan. Beheerder is op kantoortijden bereikbaar via 020 - 5305050 en uitsluitend voor dringende (uitsluitend) technische storingen buiten kantoortijden via 020 - 5305051.

6.12 Responstijd:
Respons op storingsmeldingen vindt standaard direct, doch uiterlijk binnen 4 kantooruren, plaats. Indien mogelijk wordt een inschatting van de herstelprocedure en -duur gemeld.

6.13 Hersteltijd:
De hersteltijd kan beïnvloed worden door verschillende factoren en is afhankelijk van de aard van de storing. Herstel van de storing resulteert tenminste in herstel van het serviceniveau en de kwaliteit van de data ten tijde van de laatste back-up voorafgaand aan de storing.

6.14 Beveiliging:
Yucan is op systeem- en applicatieniveau adequaat beschermd tegen niet geautoriseerde toegang, monitoring of sabotage. De applicatie bevindt zich in een fysiek beveiligd datacentrum.

6.15 Uitsluitingen:
Verantwoordelijkheid voor storingen in de bereikbaarheid, interactie met extern gehoste applicaties danwel beveiliging en privacy bescherming, voortvloeiende uit activiteiten of gebeurtenissen waar door Beheerder redelijkerwijs geen invloed kan worden uitgeoefend is uitgesloten. Verantwoordelijkheid voor storingen, wijzigingen in het beveiligingsniveau en privacy bescherming, voortvloeiende uit door gebruiker geautoriseerde toegang tot de applicatie is uitgesloten.

6.16 Externe factoren:
Indien de gerapporteerde storing een andere oorsprong heeft dan binnen de applicatie en systeemomgeving kunnen worden herleid dan wel buiten het kader van deze overeenkomst valt, wordt de melder hiervan onverwijld op de hoogte gesteld. Uitvoering van werkzaamheden betrekking hebbende op deze storing worden enkel na akkoord van de melder ten uitvoer gebracht.

6.17 Systeemwijzigingen / upgrades:
Aangebrachte wijzigingen of aanvullingen in Yucan, dan wel vervanging door een nieuwe versie zullen nimmer leiden tot een beperking van de toepassingsmogelijkheden van Yucan, al dan niet in samenhang met aanwezige bestanden. De compatibiliteit van de uitgevoerde systeemwijzigingen wordt gegarandeerd. Beschikbaarheid van data ten tijde van het moment voorafgaand aan de upgrade wordt in ieder geval gestand gedaan. Indien upgrades van invloed zijn op de tariefstructuur, zoals ten tijde van het door gebruiker in gebruik nemen van Yucan gold, is de gebruiker gerechtigd de overeenkomst te verbreken. Leverancier verplicht zich in dat geval tot het beschikbaar houden van Yucan tot het einde van de lopende gebruikstermijnen.

7. Garantie

7.1
Beschikbaar gehouden apparatuur en programmatuur zijn van goede kwaliteit, vervaardigd uit deugdelijke materialen en geschikt voor het doel waarvoor zij bestemd zijn. Alle aan Leverancier en gebruiker beschikbaar gestelde apparatuur, documentatie, gegevensdragers en/of overige goederen, zijn nieuw.

7.2
Technische en functionele eigenschappen van apparatuur en programmatuur zullen tenminste voldoen aan de beschrijvingen in foldermateriaal, offertes, brieven, handboeken en andere beschrijvingen die bij Yucan kenbaar zijn gemaakt.

7.3
Gebruikte servers die gegevens van Leverancier en gebruiker bevatten zijn geplaatst in een afgesloten en beveiligde ruimte. De privacy van alle zich op de server bevindende data behoudens het bepaalde in 6.15 wordt gegarandeerd.

7.4
De kwaliteit en beschikbaarheid van data ten tijde van de laatste back-up, voorafgaand aan de storing die heeft geleid tot het verlies van deze data, wordt gegarandeerd. Voor zover gegevens verloren zijn gegaan door een storing buiten de invloed en/of het gebruik van Leverancier en gebruiker en voor zover binnen 24 uur door Leverancier of Gebruiker gemeld.

7.5
Het bewaren en beschikbaar houden van productgegevens (inclusief gebruikershistorie) na afloop van een gebruiksperiode (Yucan product) maken onderdeel uit van het productaanbod van Yucan. Het door Yucan Nederland BV / Yucan bewaren en beschikbaar houden van account- en productgegevens zijn steeds gebonden aan respectievelijke afname van product en actieve gebruiksperioden. Bewaren en beschikbaar houden van account en productgegevens zonder respectievelijke afname van producten en bij data behorende actieve gebruiksperioden is gebaseerd op coulance waaraan door het account geen verdere rechten kunnen worden ontleend, tenzij daarover tussen account en Yucan Nederland BV een nadere overeenkomst is afgesloten.

7.6
Beschikbaarheid van voor het gebruik van Yucan noodzakelijke ruimte op de server wordt gegarandeerd. Permanente werking van de server en connectiviteit worden gegarandeerd behoudens onderbrekingen voortvloeiende uit zaken waarin Beheerder afhankelijk is van derden, bijvoorbeeld het telecommunicatienetwerk, de stroomvoorziening van derden en hardware van derden/fabrikanten.

7.7
De garantie is niet van toepassing bij onzorgvuldig gebruik door Leverancier of Gebruiker.

7.8
Onjuiste gegevens, onjuist gebruik of strijdigheid van gebruik (-sintentie en/of -doel) met de bedrijfsbelangen (waaronder begrepen bescherming van goede naam) van Yucan Nederland BV of Yucan in het algemeen en/of strijdigheid met vigerende wetgeving en algemene normen en waarden kunnen aanleiding zijn het geactiveerde account en bijbehorende gebruiksgegevens zonder verdere opgaaf van redenen te verwijderen. Yucan Nederland BV en Yucan behouden zich daartoe alle rechten voor.

8. Intellectuele eigendomsrechten

8.1
Het is de gebruiker niet toegestaan het concept van Yucan, binnen Yucan aangeboden functionaliteit en/of informatie te repliceren anders dan binnen en ten behoeve van het gebruik van Yucan wordt bedoeld. Het repliceren van concept, functionaliteit en/of informatie maakt inbreuk op bestaande intellectuele eigendomsrechten.

8.2
De gebruiker verkrijgt voor alle programmatuur of andere materialen genoemd de gebruiksrechten die in hoofdstuk 4 en 9 uitdrukkelijk zijn toegekend, tenzij in een nadere overeenkomst anders is overeengekomen.

8.3
De gebruiker is ermee bekend dat geleverde programmatuur en andere materialen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Yucan bevatten en de gebruiker zal deze programmatuur en materialen geheimhouden en buiten de in de overeenkomst omschreven rechten, niet aan enige derde bekendmaken of in gebruik geven.

8.4
Het is de gebruiker niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programmatuur.

8.5
De gebruiker is gevrijwaard tegen aanspraken van derden ter zake van (eventuele) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van die derden en vergelijkbare aanspraken met betrekking tot knowhow, ten aanzien van de programmatuur.

8.6
Indien op verzoek van de gebruikende organisatie / gebruiker een aparte instantie van Yucan beschikbaar is gemaakt, die is voorzien van stijlelementen van de gebruikende organisatie / gebruiker, dan worden die stijlelementen uitsluitend gebruikt binnen de instantie van Yucan die ten behoeve van haar beschikbaar is gemaakt. De gebruikende organisatie / gebruiker verleent uitsluitend het recht tot gebruik van voornoemde stijlelementen binnen voornoemde instantie. Het intellectueel eigendom van voornoemde stijlelementen berust uitsluitend bij de gebruikende organisatie / gebruiker.

9. Gebruiksrecht

9.1
De gebruiker heeft het niet-exclusieve recht tot gebruik van de programmatuur en andere materialen. Het gebruiksrecht gaat in na het in gebruik nemen door de gebruiker van de programmatuur en de andere materialen. Het gebruiksrecht strekt zich mede uit tot de in het kader van te verrichten onderhoudswerkzaamheden te verstrekken verbeterde versies.

9.2
Het gebruiksrecht volgt de gebruikstermijnen zoals omschreven in hoofdstuk 1 en is niet opzegbaar, behalve in geval van ontbinding van de of een nadere overeenkomst of op grond van ernstige toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze overeenkomst(en) door de Gebruiker.

9.3
Behoudens de in de overeenkomst beschreven rechten is het gebruiksrecht zonder schriftelijke toestemming niet aan derden overdraagbaar en is het de gebruiker niet toegestaan de overeenkomst en/of programmatuur te verkopen, te verhuren, te vervreemden of in zekerheid over te dragen, of op welke wijze dan ook ter beschikking van enige derde te stellen.

9.4
Bij overtreding van het bepaalde in 9.3 verbeurt de Gebruiker aan Yucan een direct opeisbare boete van € 25.000,- per geconstateerde overtreding, onverminderd het recht van Yucan om de gebruiker aan te spreken voor vergoeding van werkelijk geleden/te lijden schade.

10. Aansprakelijkheid

10.1
Aansprakelijkheid is in geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst beperkt tot vergoeding van de directe schade. Iedere aansprakelijkheid van Leverancier of Yucan voor enige andere vorm van schade, waaronder gevolgschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.

10.2
Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat betrokkene na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk door de gebruiker schriftelijk op de hoogte is gesteld en niet binnen 5 werkdagen na dagtekening van de schriftelijke kennisgeving is overgegaan tot herstelwerkzaamheden.

10.3
De te betalen schadevergoeding bedraagt in geen geval meer dan het totale bedrag van de afgenomen dienst ter zake waarvan de schade is ontstaan.

10.4
Aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit gebruik door of wegens de Gebruiker van (standaard) programmatuur danwel apparatuur van derden, ook niet indien deze programmatuur c.q. apparatuur is gebruikt ter uitvoering van de dienstverlening, is uitgesloten.

10.5
Aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het plaatsen (uploaden) dan wel ontsluiten (downloaden) van door Gebruiker geplaatste documenten of inhoud is uitgesloten.

10.6
Het (tijdelijk) niet operationeel zijn van een server is nimmer een reden voor aansprakelijkheid. Leverancier is in dit geval gehouden tot het zo spoedig mogelijk bieden van een alternatief zonder de Gebruiker daarvoor extra kosten in rekening te brengen.

11. Geheimhouding en zorgplicht


11.1
Partijen zullen redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen om vertrouwelijke informatie van de andere partij geheim te houden en de grootst mogelijke zorgvuldigheid aangaande de belangen van partijen in acht nemen.

11.2
Ten aanzien van alle gegevens afkomstig van partijen, die in welke vorm of op welke informatiedrager ook bij partijen berusten of aan hen zijn verstrekt, verbinden partijen zich:
* 11.2.1 alle redelijke maatregelen in acht te nemen voor een veilige berging of opslag;
* 11.2.2 de gegevens niet langer onder berusting te houden dan voor het uitvoeren van uit de voorwaarden voortvloeiende
verplichtingen noodzakelijk is;
* 11.2.3 de verplichtingen uitsluitend te doen uitvoeren door personen waarvan partijen in redelijkheid menen dat zij betrouwbaar zijn;
* 11.2.4 medewerking te verlenen aan het uitoefenen van toezicht door of namens de wederpartij op bewaring en gebruik van gegevens.

11.3
Plichten die naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van het gebruik dan wel ontbinding van de voorwaarden voort te duren, blijven bestaan. Tot deze verplichtingen behoren o.m.: vrijwaring voor schending van intellectuele eigendomsrechten, geheimhouding, geschillenbeslechting, toepasselijk recht en domiciliekeuze.

12. Overmacht
Geen van partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

13. Verlening rechten
Aan de gebruiker krachtens de voorwaarden of nadere overeenkomst(en) toekomende rechten worden steeds verleend (of overgedragen) onder de voorwaarde dat de gebruiker de overeengekomen vergoeding tijdig en volledig betaalt.

14. Relatiebeding
Gedurende de duur van deze overeenkomst, alsmede een periode van 24 maanden na beëindiging van deze overeenkomst zullen partijen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, medewerkers van deze andere partij, in dienst nemen, danwel anderszins voor zich laten werken, danwel daartoe benaderen of laten benaderen. Onder in de vorige zin genoemde 'medewerkers' worden tevens bedoeld 'door de ene partij ingeschakelde personen die anders dan in dienstverband voor rekening en/of onder regie van deze ene partij diensten verrichten ten behoeve van de andere partij'. Indien een van partijen in strijd met het hier bepaalde handelt, zal de andere partij zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist, zonder rechterlijke tussenkomst, een direct opeisbare, niet voor matiging vatbare boete verbeuren van € 750,- voor elke dag dat de overtreding voortduurt. Deze boete tast de
overige rechten van de andere partij, waaronder die op schadevergoeding, niet aan.

15. Geschillen

15.1
In geval van dispuut over de uitvoering van hetgeen is overeengekomen wordt in eerste instantie door onderhandeling naar een oplossing van het geschil gezocht.

15.2
Indien deze onderhandelingen niet binnen 3 weken na aanvang leidt tot oplossing van het dispuut, zullen partijen deze voorleggen aan de Stichting Geschillenoplossing Automatisering (SGOA).

15.3
Indien in de voornoemde procedure niet tot een regeling wordt gekomen, brengen partijen het dispuut voor de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam, tenzij partijen arbitrage zijn overeengekomen.

16. Recht
Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Deze website gebruikt cookies
Kunnen wij u helpen?

Bel ons

maandag t/m vrijdag
09:00 - 17:00 uur

Of wij bellen u