Deel:

Verwerkingsovereenkomst en algemene voorwaarden

Yucan heeft standaard voorwaarden voor haar dienstverlening. Deze voorwaarden beschermen ons, de copyrights van onze leveranciers en partners natuurlijk, maar maken ook goed inzichtelijk wat u van ons mag verwachten: ons serviceniveau. Daarnaast nemen we onze security en uw privacy zeer serieus. We voldoen daarbij aan de AVG en maatschappelijke standaarden. En zorgen ervoor dat we up to date blijven.

Verwerkingsovereenkomst Yucan Nederland B.V.

I. Algemeen

 1. Verwerker: Yucan Nederland B.V, gevestigd aan de Van Diemenstraat 410 - 412, 1013 CR Amsterdam, Nederland. Geregistreerd bij de KvK onder nummer 34282988. Hierna; Verwerker.
 2. Verwerkingsverantwoordelijke: Iedere partij die een account aanmaakt en/of heeft in www.yucan.nl en/of mijn.yucan.nl. Hierna; Verwerkingsverantwoordelijke.
 3. Betrokkene: Iedere persoon die door of namens verwerkingsverantwoordelijke als gebruiker in mijn.yucan.nl is aangemaakt, aan wie uit dien hoofde inloggegevens zijn verstrekt en/of iedere persoon wiens persoonsgegevens in mijn.yucan.nl als gebruikersgegevens of door verwerkingsverantwoordelijke of door haar toegevoegde gebruikers geplaatste informatie beschikbaar is/wordt verwerkt. Hierna; Betrokkene.
 4. Sub-verwerker: Een partij die in opdracht van de verwerker persoonsgegevens voor de verwerkingsverantwoordelijke verwerkt. Hierna; Sub-verwerker.
 5. Algemene voorwaarden: De figerende algemene gebruiksvoorwaarden van Yucan Nederland B.V. Hierna; Algemene voorwaarden
 6. Dienstverlening: De online dienst die door verwerker wordt aangeboden via www.yucan.nl en mijn.yucan.nl en door verwerkingsverantwoordelijke online wordt afgenomen. De online en offline ondersteuning die door verwerker aan verwerkingsverantwoordelijke en/of door verwerkingsverantwoordelijke aangewezen gebruikers in mijn.yucan.nl wordt verleend. Hierna; Dienstverlening
 7. Leveringsovereenkomst: De overeenkomst tot dienstverlening door verwerker die tussen verwerker en verwerkingsverantwoordelijke ontstaat/bestaat door het door of namens verwerkingsverantwoordelijke aanmaken/hebben van een account in www.yucan.nl en/of mijn.yucan.nl, waarop de algemene voorwaarden en deze verwerkingsovereenkomst van toepassing zijn. Hierna; Leveringsovereenkomst.
 8. Verwerking: Iedere handeling waar persoonsgegevens bij zijn betrokken inclusief het bewaren daarvan. Hierna; Verwerking.
 9. Gegevens: Persoonsgegevens van door verwerkingsverantwoordelijke aangewezen gebruikers van mijn.yucan.nl en persoonsgegevens die als informatie binnen mijn.yucan.nl door, door verwerkingsverantwoordelijke aangewezen gebruikers van mijn.yucan.nl, in mijn.yucan.nl zijn geplaatst/worden verwerkt. Hierna; Gegevens.

II. Toepasselijkheid en reikwijdte verwerkingsovereenkomst

 1. Dit is een verwerkingsovereenkomst in de zin van artikel 28, lid 3 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), waarin de rechten en verplichtingen ten aanzien van de verwerking van (persoons)gegevens zijn geregeld.
 2. Deze verwerkingsovereenkomst strekt niet tot aanpassing van dienstverlening van verwerker, licentievergoedingen aan verwerker en/of verplichtingen voor verwerkingsverantwoordelijke, voor zover wet- en regelgeving dat niet vereist.
 3. Deze verwerkingsovereenkomst wordt door verwerkingsverantwoordelijke geaccepteerd door het door haar in www.yucan.nl of mijn.yucan.nl hebben en/of activeren van een licentieproduct of door haar opdracht daartoe aan verwerker en het daarmee aangaan van de leveringsovereenkomst.
 4. Deze verwerkingsovereenkomst is van toepassing op alle (persoons) gegevens die in het kader van de dienstverlening en de leveringsovereenkomst door verwerker voor (in opdracht van) verwerkingsverantwoordelijke worden verwerkt.
 5. De verwerkingsovereenkomst is voor verwerker ten opzichte van de gegevensverantwoordelijke bindend en verplicht verwerker tot het voldoen aan de hierin gestelde bepalingen en vigerende wet- en regelgeving omtrent privacy en in het bijzonder de AVG.
 6. Indien de bepalingen in de verwerkingsovereenkomst strijdig zijn met de bepalingen in de algemene voorwaarden prevaleren de respectievelijke bepalingen in de verwerkingsovereenkomst.
 7. Behoudens en voor zover wet en regelgeving anders vereist, verwerkt verwerker de gegevens uitsluitend in overeenstemming met deze verwerkingsovereenkomst en nimmer voor andere doeleinden dan in de leveringsovereenkomst is bepaald.
 8. Daar de verwerkingsverantwoordelijke doel en middelen van de verwerking bepaalt, ligt de zeggenschap over en verantwoordelijkheid voor de gegevens bij haar en - behoudens en voor zover wet en regelgeving anders vereist - nimmer bij verwerker.
 9. De verwerkingsverantwoordelijke is ten aanzien van het door haar verwerken van (persoons-) gegevens verantwoordelijk voor en wettelijk verplicht tot naleving van wet- en regelgeving, de AVG en in het bijzonder tot rechtmatigheid van haar verwerking van (persoons-) gegevens, waaronder ook begrepen de verwerking door door haar aangewezen gebruikers.

III. Gegevens en verwerking daarvan

 1. In het kader van de uitvoering van de leveringsovereenkomst verwerkt verwerker persoonsgegevens volgens instructies van en onder verantwoordelijkheid van de gegevensverantwoordelijke, uitsluitend bestaande uit;
 2. > Gebruikersgegevens bestaande uit voornaam, achternaam, e-mailadres en gebruikersnaam van door of in opdracht van de gegevensverantwoordelijke in mijn.yucan.nl onder haar account opgevoerde gebruikers.
 3. > Door gegevensverantwoordelijke en/of door haar opgevoerde gebruikers geplaatste informatie die normale persoonsgegevens bevat, anders dan de onder lid a. genoemde gebruikersgegevens.
 4. Het is de verwerkingsverantwoordelijke uitsluitend toegestaan bijzondere persoonsgegevens in mijn.yucan.nl vast te leggen indien verwerker daartoe vooraf wordt geïnformeerd en door verwerkingsverantwoordelijke aantoonbaar aan alle eisen die de AVG daaraan stelt wordt voldaan.
 5. Verwerker neemt geen beslissingen over en aanvaard geen verantwoordelijkheid voor wetmatigheid, aanwezigheid en/of juistheid van gegevens en/of verwerking van gegevens die door gegevensverantwoordelijke en/of door haar aangewezen gebruikers in mijn.yucan.nl zijn geplaatst.
 6. Verwerker is niet gehouden of verplicht de inhoud van door verwerkingsverantwoordelijke en door haar aangewezen gebruikers geplaatste informatie te beoordelen op rechtmatigheid of risico maar is wel gerechtigd daarop vast te stellen en te rapporteren.
 7. De door de verwerker te verwerken persoonsgegevens, op welke wijze dan ook verkregen, zijn en blijven eigendom van de gegevensverantwoordelijke.
 8. Verwerker handelt bij verwerking van persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de verwerkingsdoeleinden, de bepalingen en het doel van de leveringsovereenkomst; AVG Grondslag: het uitvoeren van de overeenkomst.
 9. > Indien verwerker van de gegevensverantwoordelijke een instructie ontvangt waarvan zij van mening is dat deze in strijd is met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, waaronder de AVG, verwerkingsdoeleinden, de bepalingen en/of het doel van de leveringsovereenkomst stelt zij haar hiervan op de hoogte.

IV. Geheimhouding

 1. Verwerker en de personen die in dienst zijn van verwerker danwel binnen een overeenkomst werkzaamheden voor haar verrichten, voor zover deze personen toegang hebben tot gegevens;
 2. > verwerken de gegevens slechts en uitsluitend in opdracht van en conform leveringsovereenkomst van verwerker met de verwerkingsverantwoordelijke, behoudens wet- en regelgeving die tot afwijking daarvan verplicht.
 3. > zijn en hebben zich binnen een overeenkomst verplicht tot geheimhouding van de gegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens wet- en regelgeving die hen tot mededeling verplicht.
 4. > hebben uitsluitend toegang tot gegevens uit hoofde van en noodzakelijk voor hun taakstelling, functie en verantwoordelijkheid.
 5. > hebben een adequate instructie over de omgang met gegevens en zijn bekend met de verantwoordelijkheden, wettelijke verplichtingen en de verplichtingen die voortvloeien uit de verwerkingsovereenkomst en de leveringsovereenkomst.

V. Verdere verstrekking van gegevens

 1. Verwerker deelt of verstrekt geen gegevens aan derden, waaronder begrepen landen, tenzij verwerker daartoe voorafgaande schriftelijke toestemming of opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke heeft gekregen of op grond van dwingendrechtelijke regelgeving daartoe verplicht wordt.
 2. Indien verwerker op grond van dwingend rechtelijke regelgeving wordt verplicht tot het delen of verstrekken van gegevens met of aan derden, dan zal verwerker de verwerkingsverantwoordelijke hierover schriftelijk informeren, tenzij wet- en regelgeving daaromtrent anders of beperkend voorschrijft.

VI. Organisatorische en technische maatregelen

 1. Verwerker treft passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligings- en privacybeschermingsniveau te waarborgen, waarbij rekening wordt gehouden met;
 2. > de stand van de techniek,
 3. > de actuele beveiligingsmogelijkheden,
 4. > de aard en schaal van de dienstverlening,
 5. > uitvoeringskosten,
 6. > aard, omvang, context en de verwerkingsdoeleinden,
 7. > waarschijnlijkheid en daaruit voortvloeiende ernst van uiteenlopende risico's voor de rechten en vrijheden van personen.
 8. Verwerker zorgt voor adequate maatregelen die er mede op zijn gericht onnodige verzameling en verdere verwerking en identificatie van persoonsgegevens te voorkomen.
 9. Beveiligingsmaatregelen zijn geactualiseerd en volgen actuele standaarden.
 10. Waar het haar systeemomgeving en faciliteiten betreft draagt verwerker er zorg voor dat gegevens uitsluitend binnen datacentra in de Europese economische ruimte worden opgeslagen en verwerkt.
 11. Verwerker en de personen die in dienst zijn van verwerker danwel binnen een overeenkomst werkzaamheden voor haar verrichten, hebben uitsluitend toegang tot gegevens uit hoofde van en noodzakelijk voor taakstelling, functie en verantwoordelijkheid.
 12. Verwerker heeft een passend privacybeleid waar verwerker en de personen die in dienst zijn van verwerker danwel binnen een overeenkomst werkzaamheden voor haar verrichten, zich aan houden en dat wordt gehandhaafd.

VII. Sub-verwerkers

 1. Verwerker maakt binnen haar standaard bedrijfsvoering structureel gebruik van de volgende sub-verwerkers:
 2. > Covadis: Development, techniek
 3. > TransIP: Cloudvoorzieningen en serverbeheer.
 4. > Linprofs: Systeembeheer
 5. Verwerker draagt er zorg voor dat sub-verwerkers zijn onderworpen aan de onderhavige verwerkingsovereenkomst dan wel aan een sub-verwerkingsovereenkomst die aan de AVG voldoet, dezelfde plichten bevat als en nimmer strijdig is met de onderhavige verwerkingsovereenkomst.
 6. Verwerker verplicht zich tot periodieke evaluatie van sub-verwerkers en onthoudt zich van samenwerking indien kan worden vermoed dat de sub-verwerker zich niet kan of zal houden aan de bepalingen van de AVG en/of conformeert aam de onderhavige verwerkingsovereenkomst.
 7. Verwerker informeert verwerkingsverantwoordelijke bij wijziging of toevoeging van sub-verwerkers.
 8. Verwerkingsverantwoordelijke kan bij wijziging van of toevoeging van een sub-verwerker binnen 14 dagen na kennisgeving bezwaar aantekenen;
 9. > Indien op gerede grond twijfel bestaat over het door deze sub-verwerker voldoen aan de bepalingen van de AVG en/of de onderhavige verwerkingsovereenkomst,
 10. > Of indien het privacybeschermingsniveau in negatieve zin zal worden beïnvloed of daaromtrent gerede twijfel bestaat.
 11. Verwerker treedt bij bezwaar in overleg met de verwerkingsverantwoordelijke, neemt het bezwaar in onderzoek en verplicht zich bij gebleken aanwezigheid de oorzaak van de gerede grond weg te nemen of af te zien van samenwerking met sub-verwerker.

VIII. Datalekken

 1. In het privacybeleid van verwerker is de omgang met datalekken vastgesteld.
 2. Verwerker verplicht zich bij constatering tot het zo spoedig mogelijk melden van datalekken aan gegevensverantwoordelijke conform de criteria, bepalingen en uiterlijk binnen de termijnen die de AVG daarvoor stelt.
 3. Verwerker verplicht zich tot overleg, samenwerking met en ondersteuning van de verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van herstel en melding van datalekken aan autoriteiten en/of betrokkenen waar de criteria en bepalingen die de AVG daarvoor stelt dat vereisen en binnen de termijnen die de AVG daarvoor stelt.
 4. De verwerkingsverantwoordelijke verplicht zich bij constatering tot het zo spoedig mogelijk melden van datalekken aan verwerker conform de criteria, bepalingen en uiterlijk binnen de termijnen die de AVG daarvoor stelt.
 5. De verwerkingsverantwoordelijke verplicht zich tot overleg, samenwerking met en ondersteuning van de verwerker ten aanzien van herstel en melding van datalekken aan autoriteiten en/of betrokkenen waar de criteria en bepalingen die de AVG daarvoor stelt dat vereisen en binnen de termijnen die de AVG daarvoor stelt.

IX. Medewerking bij uitoefening van rechten door betrokkenen

 1. De verwerkingsverantwoordelijke kan via haar beheeromgeving in mijn.yucan.nl handelingen verrichten die nodig zijn om een klacht of verzoek van een betrokkene te verwerken.
 2. Indien verwerker een klacht of verzoek van een betrokkene ontvangt informeert zij de verwerkingsverantwoordelijke binnen redelijke termijn en doet daarmee een verzoek tot opvolging.
 3. Verwerker verleent op verzoek van de verwerkingsverantwoordelijke medewerking in het geval van een klacht, vraag of verzoek van een betrokkene, of opvolging daarvan door de autoriteit persoonsgegevens. Bij herhaling of exces, waar het niet de conformiteit van verwerker betreft, kan daarvoor door verwerker aan verwerkingsverantwoordelijk een redelijke vergoeding worden gevraagd.
 4. Indien een verzoek van de verwerkingsverantwoordelijke strijdig lijkt of is met wettelijke bepalingen kan de verwerker het verzoek weigeren.

X. Toezicht op naleving en beoordelingen

 1. Verwerker evalueert periodiek of door haar aan de vereisten van de AVG en de bepalingen van de onderhavige verwerkingsovereenkomst wordt voldaan.
 2. Verwerker volgt haar bevindingen structureel op met als doel risico's weg te nemen en te minimaliseren en/of haar inrichting en handelen minimaal naar het vereiste niveau te brengen.
 3. Verwerker is niet gehouden of verplicht de inhoud van door verwerkingsverantwoordelijke en door haar aangewezen gebruikers geplaatste informatie te beoordelen op rechtmatigheid of risico maar is wel gerechtigd daarop vast te stellen en te rapporteren.
 4. Waar informatieverstrekking buiten de in mijn.yucan.nl standaard beschikbare informatievoorziening valt, verschaft verwerker de verwerkingsverantwoordelijke op diens verzoek en voor diens rekening, zo snel als mogelijk, passend bij de urgentie van het verzoek doch binnen redelijke termijn inlichtingen over de verwerking van gegevens voor haar door verwerker.
 5. Verwerker staat de verwerkingsverantwoordelijke op haar verzoek en voor haar rekening bij, bij het uitvoeren van een gegevensbeschermingseffect beoordeling (DPIA) waar het de dienstverlening van verwerker raakt.
 6. Interne bepalingen van privacybeleid en securitybeleid van verwerker zijn, als onderdeel van dat beleid, uitsluitend ter inzage en op verzoek van een daartoe wettelijk bevoegde vertegenwoordiger van de verwerkingsverantwoordelijke beschikbaar voor die verwerkingsverantwoordelijke.
 7. Verwerker laat, indien daartoe door een wettelijk bevoegde vertegenwoordiger van de verwerkingsverantwoordelijke op redelijke grond wordt verzocht, ter vaststelling van haar conformiteit met AVG en onderhavige verwerkingsovereenkomst, een inspectie agenderen en uitvoeren door een door haar aan te wijzen onafhankelijke derde.
 8. De verwerkingsverantwoordelijke heeft recht op inzage van de uitkomsten van voornoemde inspectie.
 9. Indien inspectie tot vaststelling van tekortkomingen of aanbevelingen leidt, volgt verwerker deze op, passend bij de urgentie doch uiterlijk binnen redelijke termijn om eventuele risico's te adresseren en te minimaliseren.
 10. Tekortkomingen die binnen haar macht liggen, worden door verwerker zo snel mogelijk, binnen een bij de risico's en urgentie passende en naar beoordeling van impact door verwerker, minimaal haalbare termijn weggenomen.

XI. Duur en beëindiging

 1. Deze verwerkingsovereenkomst is geldig zolang de dienstverlening voortduurt en daarmee van toepassing zolang de licentietermijn binnen de door verwerkingsverantwoordelijke afgenomen lopende licentieproducten voortduren en conform de bepalingen in art. XI, lid 3, 4, 6 en 7 worden aangehouden.
 2. Bepalingen die naar hun aard dienen voort te duren na beëindiging, duren voort zolang als redelijkerwijs en bij wet kan worden vereist.
 3. De verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor verwijdering van gebruikersgegevens die zij binnen haar account houdt en onder wet- en regelgeving (AVG) niet langer mogen worden bewaard dan voor de doeleinden noodzakelijk is.
 4. Verwerker verwijdert licentieproducten waarbinnen ook (persoons-)gegevens beschikbaar zijn, uiterlijk binnen 90 dagen na afloop van de licentietermijn.
 5. Verwerker verwijdert de gebruikersgegevens binnen het account uiterlijk 90 dagen na afloop van de laatst lopende licentietermijn bij een licentieproduct.
 6. De verwerkingsverantwoordelijke kan verwijdering verifiëren en vaststellen in haar beheeromgeving in mijn.yucan.nl totdat de accountgegevens en het account zijn verwijderd.
 7. De accountgegevens die vanwege een wettelijke bewaarplicht door verwerker moeten worden behouden worden uiterlijk 30 dagen na afloop van de wettelijke bewaartermijn door verwerker verwijderd.
 8. De verwerkingsverantwoordelijke kan de dienstverlening door verwerker (laten) staken door geen licentieproducten meer af te nemen en lopende licentieproducten af te laten lopen of af te sluiten.
 9. De verwerkingsverantwoordelijke kan daarbij verzoeken het licentieproduct en daarin aanwezige gegevens eerder dan de onder lid 4 genoemde termijn te laten verwijderen.
 10. Voor verdere bepalingen met betrekking tot duur en beëindiging wordt verwezen naar de algemene voorwaarden.

XII. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Hoewel een betrokkene zowel verwerkingsverantwoordelijke als verwerker kan aanspreken op schade of nadeel, is de verwerker, conform de bepalingen van de AVG, uitsluitend aansprakelijk voor schade of nadeel voor zover dat ontstaat uit het niet voldoen aan wet- en regelgeving, haar werkzaamheid en/of het niet nakomen van haar verplichtingen uit deze verwerkingsovereenkomst.
 2. Schade of nadeel uit een datalek is slechts toerekenbaar aan verwerker indien niet is voldaan aan wet- en regelgeving en/of sprake is van opzet, nalatigheid of grove onachtzaamheid, bestaande uit het niet adequaat opvolgen en binnen redelijke en gangbaar geachte termijn actualiseren en/of updaten van systemen en beveiligingsniveau naar actuele maatstaven.
 3. Verwerkingsverantwoordelijke vrijwaart verwerker van aansprakelijkheid voor datalekken die voortkomen uit door verwerkingsverantwoordelijke inadequaat beheer van persoonsgegevens, toegang tot mijn.yucan.nl, haar inloggegevens en de inloggegevens die zij via mijn.yucan.nl aan door haar toegevoegde gebruikers (heeft) verstrekt.
 4. Voor verdere bepalingen ten aanzien van aansprakelijkheid wordt verwezen naar de algemene voorwaarden.

XIII. Overige bepalingen

 1. Voor overige algemene bepalingen wordt verwezen naar de Gebruiks- en leveringsvoorwaarden.

Gebruiks- en leveringsvoorwaarden Yucan

Naast de gebruiks-/leveringsvoorwaarden vindt u informatie over het serviceniveau, privacy, beveiliging, back-ups en mogelijk andere zaken die voor u van belang kunnen zijn bij het gebruik van Yucan.

 1. Partijen
 2. Toepasselijkheid voorwaarden
 3. Duur van de overeenkomst, opzegging en beëindiging
 4. Basis dienstverlening
 5. Aanvullende dienstverlening
 6. Beheer
 7. Garantie
 8. Intellectuele eigendomsrechten
 9. Gebruiksrecht
 10. Aansprakelijkheid
 11. Geheimhouding en zorgplicht
 12. Overmacht
 13. Verlening rechten
 14. Concurrentiebeding
 15. Geschillen
 16. Recht


1. Partijen

1.1 Gebruiker
De organisatie die gebruik maakt van Yucan, alsmede de persoon die uit hoofde van of onder regie van deze organisatie van Yucan gebruik maakt, hierna te noemen "Gebruiker".

1.2 Leverancier
Yucan Nederland BV, draagt zorg voor binnen Yucan aangeboden modellen, advisering, het verlenen van eerstelijns en inhoudelijke ondersteuning, het online beschikbaar stellen en houden van, technische ondersteuning op en doorontwikkelen van de online omgeving.

1.3 Auteursrechthebbende
De eigenaar van de auteursrechten van binnen Yucan aangeboden content, waaronder met name doch niet uitsluitend begrepen modellen, normen, schema's (hierna te noemen 'modellen') zoals te doen gebruikelijk worden aangeboden in de functionaliteit van Yucan.

2. Toepasselijkheid voorwaarden

2.1 In dit document zijn de voorwaarden voor het gebruik van Yucan omschreven. Daarbij zijn tevens de te leveren prestaties, de voorwaarden en verantwoordelijkheden van de Leverancier vastgelegd.

2.2 Tenzij anders en schriftelijk overeengekomen wordt de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de gebruiker hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Berichtvorm
Waar wordt gesproken over schriftelijk wordt mede bedoeld 'per e-mail'.

3. Duur van de overeenkomst, opzegging en beëindiging

3.1 De ingangsdatum van de gebruiksovereenkomst is het moment van aanvang van gebruik van Yucan.

3.2 De looptijd van de voorwaarden houdt gelijke tred met de gebruikstermijn(en) van portfolio's waarmee is aangevangen en wordt verlengd op basis van het continueren van afname door de gebruiker.

3.3 Opzegging door Auteursrechthebbende betreft uitsluitend het in gebruik nemen van modellen die haar eigendom zijn en geschiedt schriftelijk waarbij een opzegtermijn van 3 maanden in acht wordt genomen. Opzegging door Leverancier geschiedt schriftelijk waarbij een opzegtermijn van 1 maand in acht wordt genomen. De gebruikstermijn wordt daarbij, behoudens een situatie waarbij Gebruiker in gebreken is, in acht genomen en gestand gedaan.

4. Basis dienstverlening

4.1 Dienstverlening: De dienstverlening bestaat daarin dat Leverancier zorg draagt voor het onderhoud en het online beschikbaar houden van Yucan ten behoeve van het gebruik. De dienstverlening van de Leverancier bestaat daarin dat deze binnen Yucan modellen beschikbaar maakt en houdt en het leveren van toepassingsadvies en functionele ondersteuning ten behoeve van het gebruik.

4.2 Functionaliteit: De functionele eigenschappen van Yucan zullen tenminste voldoen aan de beschrijvingen in foldermateriaal, offertes, brieven, handboeken en andere beschrijvingen van Yucan.

4.3 Gebruik: Onder het gebruik wordt verstaan het door gebruiker managen van kwaliteits- en verbeterprocessen, inrichten en afnemen dan wel uitvoeren van evaluaties, audits, opstellen en onderhouden van verbeterplannen en het genereren van rapporten en exports over die portfolio's, audits en verbeterplannen binnen de in Yucan geboden functionaliteit.

4.4 Vergoeding: Voor het gebruik van Yucan en de daarin aangeboden modellen wordt steeds een vergoeding per portfolio gerekend. Onder een portfolio wordt verstaan een binnen Yucan gestart en/of actief portfolio. Voor een gestarte portfolio wordt tenminste de periodieke vergoeding gerekend. Voor een na afloop van de periodiek opnieuw geactiveerde portfolio (periode) wordt steeds een periodieke vergoeding gerekend. Een tussentijds verwijderde portfolio of beëindiging van gebruik strekt niet tot vermindering van de periodieke vergoeding.

4.5 Eigendom: De gebruiker is geen eigenaar van Yucan en daarin aangeboden modellen en inhoud. De gebruiker kan uitsluitend een gebruiksrecht doen gelden binnen het kader van deze voorwaarden. De gebruiker is eigenaar van de door hem ingevoerde modellen en data die via de applicatie beschikbaar wordt gehouden. Het is gebruiker niet toegestaan modellen en/of inhoud welke binnen (/door) Yucan wordt aangeboden zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van Leverancier te repliceren, anders dan ten behoeve van verslaglegging en statistische verwerking van en binnen de combinatie met door gebruiker geplaatste gegevens, direct voortvloeiende uit het gebruik van Yucan.

4.6 Privacy: Alle gebruikersdata, -informatie en -communicatie die uit hoofde van deze overeenkomst voor Leverancier toegankelijk is, wordt als vertrouwelijk behandeld, niet aan derden ter beschikking gesteld en niet voor verdere commerciële doeleinden gebruikt. Uitkomsten kunnen door Leverancier in geaggregeerde en strikt geanonimiseerde vorm worden gebruikt voor (niet commerciële) onderzoeksdoeleinden. Omtrent bewaring en gebruik, bewerking en verwerking van zaken die hem door of vanwege de gebruiker zijn toevertrouwd wendt Leverancier dezelfde zorg aan die zij dienaangaande omtrent haar eigen zaken aanwendt. Zie ook de bepalingen zoals vermeld in de verwerkingsovereenkomst en privacy- en cookieverklaring.

4.7 Plaatsen van inhoud: Binnen de gebruiksovereenkomst is het accounthouder en zijn gebruikers toegestaan normale persoonsgegevens te plaatsen. Zulks onder de bepalingen van de verwerkingsovereenkomst. De gebruiker wordt geacht uitsluitend inhoud te plaatsen die de werking van Yucan niet verstoord. Het plaatsen van bestanden groter dan 12 MB, (X)HTML, XML en/of applicaties is nadrukkelijk niet toegestaan.

4.8 Functionele Ondersteuning / Eerstelijns support: Medewerkers van Leverancier dragen zorg voor eerstelijns functionele support. Voor deze wordt verwezen naar de contactgegevens binnen Yucan. Gebruikers worden geacht voor functionele uitleg eerst de binnen de applicatie geboden informatie te raadplegen.

4.9 Standaard functionele ondersteuning tot een maximum van 10 minuten per portfolio per gebruiksperiodiek is in de tariefstelling opgenomen. Daarbij wordt een "fair use policy" aangehouden.

4.10 Continuïteit: Het onderhoud op Yucan, technisch beheer en tweedelijns ondersteuning maakt onderdeel uit van deze voorwaarden en worden door Leverancier verzorgt. (toegelicht in hoofdstuk 6 van deze voorwaarden).

4.11 Administratie: De gebruiker (beheerdersrol) heeft binnen Yucan een overzicht van de door haar afgenomen portfolio's tot haar beschikking.

4.12 Facturatie gebruik: Leverancier en gebruiker kunnen portfolio's aanmaken en kiezen daarbij een type portfolio. Het aanmaken van een portfolio bepaalt niet het factuurmoment. Het factuurmoment ontstaat bij het activeren van de periode.

4.13 Verificatie: Uw account of afname kan worden geverifieerd en om moverende redenen worden geweigerd. In voorkomend geval wordt u daarvan per Email op de hoogte gebracht.

4.14 Prijzen en betalingstermijn: Zijn steeds exclusief de verschuldigde BTW. Facturatie geschiedt bij ingebruikname (activeren van periode) van afzonderlijke portfolio's. Voor betaling geldt een termijn van 30 dagen. Ontvangst van betalingen na 45 dagen zijn van invloed op de toepasselijkheid van de kortingsstaffel op de afname in het lopende jaar en beschikbaarheid van het afgenomen licentieproduct.

5. Aanvullende dienstverlening

5.1 Maatwerk modellen: Het uitwerken van maatwerkmodellen is niet inbegrepen in de basis dienstverlening en geboden tariefstructuur. Het eventueel uitwerken van maatwerk modellen maakt onderdeel uit van een nader op te stellen overeenkomst met Leverancier.

5.2 Plaatsen van modellen: Het plaatsen van maatwerkmodellen is niet inbegrepen in de basis dienstverlening en geboden tariefstructuur. Het eventueel plaatsen van maatwerk modellen maakt onderdeel uit van een nader op te stellen overeenkomst met Leverancier.

5.3 Introducties: Het verzorgen van inhoudelijke introducties voor het gebruik van modellen en Yucan is niet inbegrepen in de basis dienstverlening en geboden tariefstructuur. Het eventueel verzorgen van introducties maakt onderdeel uit van een nader op te stellen overeenkomst met Leverancier.

5.4 Toegang gesloten beheeromgeving: Binnen de gesloten beheeromgeving kunnen modellen worden ingericht en beheerd. Toegang tot deze gesloten beheeromgeving maakt geen onderdeel uit van het gebruik zoals omschreven binnen deze voorwaarden. De gebruiker kan binnen een nader op te stellen overeenkomst met Leverancier gebruik maken van deze gesloten beheeromgeving en daar zelfstandig modellen in beheren. Voor het werken in de gesloten beheeromgeving is een training vereist.

5.5 Trainingen: Het verzorgen van trainingen voor het gebruik van de gesloten beheeromgeving van Yucan is niet inbegrepen in de basis dienstverlening en geboden tariefstructuur en maakt onderdeel uit van een nader op te stellen overeenkomst met Leverancier.

6. Beheer

6.1 Beschikbaarheid: Yucan en door gebruiker ingevoerde data zijn buiten nader omschreven respons- en hersteltijden, 24 uur per dag, 7 dagen per week online benaderbaar.

6.2 Performance: De systeemomgeving is zodanig geoptimaliseerd dat er bij een in redelijkheid te verwachten gebruiksintensiteit en juist gebruik van Yucan, een voor de gebruiker naar algemene maatstaven gangbare en aanvaardbare responstijd wordt bereikt. De optimalisaties zijn op applicatie- en serverniveau. Bandbreedte en connectiviteit van de gebruiker zelf, zijn factoren waarop geen invloed kan worden uitgeoefend.

6.3 Back-up: De applicatie en de binnen de applicatie ingevoerde data zijn binnen een back-upcyclus opgenomen. De back-upcyclus bestaat uit een dagelijkse offsite back-up, waarbij de laatste 28 dagen worden bewaard.

6.4 Exports: Tot nadere zekerstelling van de data kunnen binnen Yucan op portfolioniveau op ieder gewenst moment XML-bestanden worden opgevraagd. Deze kunnen worden geïmporteerd in Excel. Het XML-bestand voldoet aan de gangbare eisen die daaraan gesteld worden. Opgelet: Leesbaarheid van imports in Excel kan afhankelijk zijn van de instellingen op de PC van de gebruiker. Er wordt geen ondersteuning verleend bij het importeren en gebruiken van de XML-bestanden in applicaties buiten Yucan.

6.5 Monitoring: Ten behoeve van de continuïteit wordt Yucan, de werking van de applicatie, database, de webserver, hardware en toegepaste configuratie gemonitord.

6.6 Storing: Onder een storing wordt verstaan een beperking van de beschikbaarheid, een functioneel disfunctioneren van Yucan danwel het ontbreken van een functionaliteit binnen Yucan die op grond van de functionele specificatie geacht mag worden werkend danwel beschikbaar en werkend te zijn. Een storing dient lokaliseerbaar en reproduceerbaar te zijn. Gemelde storingen die niet lokaliseerbaar danwel reproduceerbaar zijn worden geacht te zijn opgelost danwel te zijn afgehandeld.

6.7 Kader: Foutmeldingen kunnen uitsluitend betrekking hebben op Yucan.

6.8 Primaire doelstelling: Primaire doelstelling van de storingsprocedure is Yucan weer werkend te krijgen. De eerste actie is daarop steeds gericht. Daartoe worden onmiddellijk na melding alle activiteiten ondernomen die nodig zijn om Yucan weer werkend te krijgen dan wel totdat een aanvaardbare oplossing is gevonden, dan wel blijkt dat nader onderzoek, eventueel met derden, noodzakelijk is.

6.9 Melding: Storingen dienen te worden gemeld via de contactpagina van Yucan en wanneer urgent geacht telefonisch. Herstel of aanvang van herstel van alle storingen aan het systeem die van invloed zijn op de functionele werking van de applicatie, vindt uiterlijk binnen 4 kantooruren na melding plaats.

6.10 Registratie: Mondeling gemelde problemen zullen door de gebruiker tevens online worden aangemeld (contactpagina in Yucan). Aldaar zullen de gebreken worden vermeld, alsmede de omstandigheden waaronder deze zich hebben voorgedaan. De gebruiker zal het gebrek altijd aldaar aanmelden, ook nadat het gebrek door middel van telefonische consultatie is verholpen. De gebruiker zal alle informatie die nodig is voor een analyse van de foutmelding, ter beschikking stellen.

6.11 Bereikbaarheid: Melding van storingen 24 uur per dag / 7 dagen per week telefonisch en via de contactpagina van Yucan. Op kantoortijden bereikbaar via 020 - 5305053 en uitsluitend voor dringende (uitsluitend) technische storingen buiten kantoortijden via 020 - 5305051.

6.12 Responstijd: Respons op storingsmeldingen vindt standaard direct, doch uiterlijk binnen 4 kantooruren, plaats. Indien mogelijk wordt een inschatting van de herstelprocedure en -duur gemeld.

6.13 Hersteltijd: De hersteltijd kan beïnvloed worden door verschillende factoren en is afhankelijk van de aard van de storing. Herstel van de storing resulteert tenminste in herstel van het serviceniveau en de kwaliteit van de data ten tijde van de laatste back-up voorafgaand aan de storing.

6.14 Beveiliging: Yucan is op systeem- en applicatieniveau adequaat beschermd tegen niet geautoriseerde toegang, monitoring of sabotage. De applicatie bevindt zich in een fysiek beveiligd datacentrum. Zie hiervoor ook de verwerkingsovereenkomst.

6.15 Uitsluitingen: Verantwoordelijkheid voor storingen in de bereikbaarheid, interactie met extern gehoste applicaties danwel beveiliging en privacy bescherming, voortvloeiende uit activiteiten of gebeurtenissen waar door Leverancier redelijkerwijs geen invloed kan worden uitgeoefend is uitgesloten. Verantwoordelijkheid voor storingen, wijzigingen in het beveiligingsniveau en privacy bescherming, voortvloeiende uit door gebruiker geautoriseerde toegang tot de applicatie is uitgesloten.

6.16 Externe factoren: Indien de gerapporteerde storing een andere oorsprong heeft dan binnen de applicatie en systeemomgeving kunnen worden herleid dan wel buiten het kader van deze overeenkomst valt, wordt de melder hiervan onverwijld op de hoogte gesteld. Uitvoering van werkzaamheden betrekking hebbende op deze storing worden enkel na akkoord van de melder ten uitvoer gebracht.

6.17 Systeemwijzigingen / upgrades: Aangebrachte wijzigingen of aanvullingen in Yucan, dan wel vervanging door een nieuwe versie zullen nimmer leiden tot een beperking van de toepassingsmogelijkheden van Yucan, al dan niet in samenhang met aanwezige bestanden. De compatibiliteit van de uitgevoerde systeemwijzigingen wordt gegarandeerd. Beschikbaarheid van data ten tijde van het moment voorafgaand aan de upgrade wordt in ieder geval gestand gedaan. Indien upgrades van invloed zijn op de tariefstructuur, zoals ten tijde van het door gebruiker in gebruik nemen van Yucan gold, is de gebruiker gerechtigd de overeenkomst te verbreken. Leverancier verplicht zich in dat geval tot het beschikbaar houden van Yucan tot het einde van de lopende gebruikstermijnen.

7. Garantie

7.1 Beschikbaar gehouden apparatuur en programmatuur zijn van goede kwaliteit, vervaardigd uit deugdelijke materialen en geschikt voor het doel waarvoor zij bestemd zijn. Alle aan gebruiker beschikbaar gestelde apparatuur, documentatie, gegevensdragers en/of overige goederen, zijn nieuw.

7.2 Technische en functionele eigenschappen van apparatuur en programmatuur zullen tenminste voldoen aan de beschrijvingen in foldermateriaal, offertes, brieven, handboeken en andere beschrijvingen die bij Yucan kenbaar zijn gemaakt.

7.3 Gebruikte servers die gegevens van Leverancier en gebruiker bevatten zijn geplaatst in een afgesloten en beveiligde ruimte. De privacy van alle zich op de server bevindende data behoudens het bepaalde in 6.15 wordt gegarandeerd. Zie tevens de verwerkingsovereenkomst.

7.4 De kwaliteit en beschikbaarheid van data ten tijde van de laatste back-up, voorafgaand aan de storing die heeft geleid tot het verlies van deze data, wordt gegarandeerd. Voor zover gegevens verloren zijn gegaan door een storing buiten de invloed en/of het gebruik van Leverancier en gebruiker en voor zover binnen 24 uur door Leverancier of Gebruiker gemeld.

7.5 Het bewaren en beschikbaar houden van productgegevens (inclusief gebruikershistorie) na afloop van een gebruiksperiode (Yucan product) maken onderdeel uit van het productaanbod van Yucan. Het door Yucan Nederland BV / Yucan bewaren en beschikbaar houden van account- en productgegevens zijn steeds gebonden aan respectievelijke afname van product en actieve gebruiks- en/of archiveringsperioden. Bewaren en beschikbaar houden van account en productgegevens zonder respectievelijke afname van producten en bij data behorende actieve gebruiksperioden is gebaseerd op coulance waaraan door het account geen verdere rechten kunnen worden ontleend, tenzij daarover tussen account en Lverancier een nadere overeenkomst is afgesloten.

7.6 Beschikbaarheid van voor het gebruik van Yucan noodzakelijke ruimte op de server wordt gegarandeerd. Permanente werking van de server en connectiviteit worden gegarandeerd behoudens onderbrekingen voortvloeiende uit zaken waarin Leverancier afhankelijk is van derden, bijvoorbeeld het telecommunicatienetwerk, de stroomvoorziening van derden en hardware van derden/fabrikanten.

7.7 De garantie is niet van toepassing bij onzorgvuldig gebruik door Gebruiker.

7.8 Onjuiste gegevens, onjuist gebruik of strijdigheid van gebruik (-sintentie en/of -doel) met de bedrijfsbelangen (waaronder begrepen bescherming van goede naam) van Yucan Nederland BV of Yucan in het algemeen en/of strijdigheid met vigerende wetgeving en algemene normen en waarden kunnen aanleiding zijn het geactiveerde account en bijbehorende gebruiksgegevens zonder verdere opgaaf van redenen te verwijderen. Leverancier behoudt zich daartoe alle rechten voor.

8. Intellectuele eigendomsrechten

8.1 Het is de gebruiker niet toegestaan het concept van Yucan, binnen Yucan aangeboden functionaliteit en/of informatie te repliceren anders dan binnen en ten behoeve van het gebruik van Yucan wordt bedoeld. Het repliceren van concept, functionaliteit en/of informatie maakt inbreuk op bestaande intellectuele eigendomsrechten.

8.2 De gebruiker verkrijgt voor alle programmatuur of andere materialen genoemd de gebruiksrechten die in hoofdstuk 4 en 9 uitdrukkelijk zijn toegekend, tenzij in een nadere overeenkomst anders is overeengekomen.

8.3 De gebruiker is ermee bekend dat geleverde programmatuur en andere materialen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Yucan bevatten / Intellectueel eigendom van Yucan zijn en content bevat die auteursrechtelijk is beschermd. De gebruiker zal deze programmatuur, materialen en content geheimhouden en buiten de in de overeenkomst omschreven rechten, niet aan enige derde bekendmaken of in gebruik geven.

8.4 Het is de gebruiker niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programmatuur.

8.5 De gebruiker is gevrijwaard tegen aanspraken van derden ter zake van (eventuele) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van die derden en vergelijkbare aanspraken met betrekking tot knowhow, ten aanzien van de programmatuur.

8.6 Indien op verzoek van de gebruikende organisatie / gebruiker een aparte instantie van Yucan beschikbaar is gemaakt, die is voorzien van stijlelementen van de gebruikende organisatie / gebruiker, dan worden die stijlelementen uitsluitend gebruikt binnen de instantie van Yucan die ten behoeve van haar beschikbaar is gemaakt. De gebruikende organisatie / gebruiker verleent uitsluitend het recht tot gebruik van voornoemde stijlelementen binnen voornoemde instantie. Het intellectueel eigendom van voornoemde stijlelementen berust uitsluitend bij de gebruikende organisatie / gebruiker.

9. Gebruiksrecht

9.1 De gebruiker heeft het niet-exclusieve recht tot gebruik van de programmatuur en andere materialen. Het gebruiksrecht gaat in na het in gebruik nemen door de gebruiker van de programmatuur en de andere materialen. Het gebruiksrecht strekt zich mede uit tot de in het kader van te verrichten onderhoudswerkzaamheden te verstrekken verbeterde versies.

9.2 Het gebruiksrecht volgt de gebruikstermijnen zoals omschreven in hoofdstuk 1 en is niet opzegbaar, behalve in geval van ontbinding van de of een nadere overeenkomst of op grond van ernstige toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze overeenkomst(en) door de Gebruiker.

9.3 Behoudens de in de overeenkomst beschreven rechten is het gebruiksrecht zonder schriftelijke toestemming niet aan derden overdraagbaar of als tussenpersoon door te leveren en is het de gebruiker niet toegestaan de overeenkomst en/of programmatuur te verkopen, te verhuren, te vervreemden of in zekerheid over te dragen, of op welke wijze dan ook ter beschikking van enige derde te stellen.

9.4 Bij overtreding van het bepaalde in 9.3 verbeurt de Gebruiker aan Leverancier een direct opeisbare boete van € 25.000,- per geconstateerde overtreding, onverminderd het recht van Leverancier om de gebruiker aan te spreken voor vergoeding van werkelijk geleden/te lijden schade.

10. Aansprakelijkheid

10.1 Aansprakelijkheid is in geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst beperkt tot vergoeding van de directe schade. Iedere aansprakelijkheid van Leverancier voor enige andere vorm van schade, waaronder gevolgschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.

10.2 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat betrokkene na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk door de gebruiker schriftelijk op de hoogte is gesteld en niet binnen 5 werkdagen na dagtekening van de schriftelijke kennisgeving is overgegaan tot herstelwerkzaamheden.

10.3 De te betalen schadevergoeding bedraagt in geen geval meer dan het totale bedrag van de afgenomen dienst ter zake waarvan de schade is ontstaan.

10.4 Aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit gebruik door of wegens de Gebruiker van (standaard) programmatuur danwel apparatuur van derden, ook niet indien deze programmatuur c.q. apparatuur is gebruikt ter uitvoering van de dienstverlening, is uitgesloten.

10.5 Aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het plaatsen (uploaden) dan wel ontsluiten (downloaden) van door Gebruiker geplaatste documenten of inhoud is uitgesloten.

10.6 Het (tijdelijk) niet operationeel zijn van een server is nimmer een reden voor aansprakelijkheid. Leverancier is in dit geval gehouden tot het zo spoedig mogelijk bieden van een alternatief zonder de Gebruiker daarvoor extra kosten in rekening te brengen.

11. Geheimhouding en zorgplicht

11.1 Partijen zullen redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen om vertrouwelijke informatie van de andere partij geheim te houden en de grootst mogelijke zorgvuldigheid aangaande de belangen van partijen in acht nemen.

11.2 Ten aanzien van alle gegevens afkomstig van partijen, die in welke vorm of op welke informatiedrager ook bij partijen berusten of aan hen zijn verstrekt, verbinden partijen zich:
* 11.2.1 alle redelijke maatregelen in acht te nemen voor een veilige berging of opslag;
* 11.2.2 de gegevens niet langer onder berusting te houden dan voor het uitvoeren van uit de voorwaarden voortvloeiende verplichtingen noodzakelijk is;
* 11.2.3 de verplichtingen uitsluitend te doen uitvoeren door personen waarvan partijen in redelijkheid menen dat zij betrouwbaar zijn;
* 11.2.4 medewerking te verlenen aan het uitoefenen van toezicht door of namens de wederpartij op bewaring en gebruik van gegevens.

11.3 Plichten die naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van het gebruik dan wel ontbinding van de voorwaarden voort te duren, blijven bestaan. Tot deze verplichtingen behoren o.m.: vrijwaring voor schending van intellectuele eigendomsrechten, intellectuele eigendomsrechten, auteursrechten, geheimhouding, geschillenbeslechting, toepasselijk recht en domiciliekeuze.

12. Overmacht

Geen van partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

13. Verlening rechten

Aan de gebruiker krachtens de voorwaarden of nadere overeenkomst(en) toekomende rechten worden steeds verleend (of overgedragen) onder de voorwaarde dat de gebruiker de overeengekomen vergoeding tijdig en volledig betaalt.

14. Relatiebeding

Gedurende de duur van deze overeenkomst, alsmede een periode van 24 maanden na beëindiging van deze overeenkomst zullen partijen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, medewerkers van deze andere partij, in dienst nemen, danwel anderszins voor zich laten werken, danwel daartoe benaderen of laten benaderen. Onder in de vorige zin genoemde 'medewerkers' worden tevens bedoeld 'door de ene partij ingeschakelde personen die anders dan in dienstverband voor rekening en/of onder regie van deze ene partij diensten verrichten ten behoeve van de andere partij'. Indien een van partijen in strijd met het hier bepaalde handelt, zal de andere partij zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist, zonder rechterlijke tussenkomst, een direct opeisbare, niet voor matiging vatbare boete verbeuren van € 750,- voor elke dag dat de overtreding voortduurt. Deze boete tast de overige rechten van de andere partij, waaronder die op schadevergoeding, niet aan.

15. Geschillen

15.1 In geval van dispuut over de uitvoering van hetgeen is overeengekomen wordt in eerste instantie door onderhandeling naar een oplossing van het geschil gezocht.

15.2 Indien deze onderhandelingen niet binnen 4 weken na aanvang leidt tot oplossing van het dispuut, zullen partijen deze voorleggen aan de Stichting Geschillenoplossing Automatisering (SGOA).

15.3 Indien in de voornoemde procedure niet tot een regeling wordt gekomen, brengen partijen het dispuut voor de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam, tenzij partijen arbitrage zijn overeengekomen.

16. Recht

Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Kunnen wij u helpen?

Bel ons

maandag t/m vrijdag
09:00 - 17:00 uur

Of wij bellen u